Davek na dodano vrednost (DDV)

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

V Republiki Sloveniji je bil sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev z davkom na dodano vrednost (DDV) uveden s 1. julijem 1999. Od 1. januarja 2007 velja nov Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, ki pa se večkrat novelira, predvsem zaradi sprememb Direktive Sveta 2006/112/ES (direktiva), ki jih mora Slovenija, kot članica Evropske unije, prenesti v svoj pravni red. Treba je upoštevati tudi uredbe s področja DDV, ki jih sprejema Svet Evropske unije, ki učinkujejo neposredno in se ne prenašajo v slovenski pravni red. Pri interpretaciji zakonodaje o DDV so pomembne tudi sodbe Sodišča Evropske unije.

Z DDV se obdavčuje dodana vrednost. DDV je ena izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika. Gre za potrošno obliko davka na dodano vrednost, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah menjave. Davčni zavezanec načeloma DDV obračunava in plačuje od vsake dobave blaga ali storitev oziroma od transakcij, ki se po DDV zakonodaji obravnavajo kot dobave blaga ali storitev, razen od nekaterih, točno določenih transakcij, ki so oproščene plačila DDV.

V skladu s slovensko DDV zakonodajo se DDV za dobave blaga ali storitev obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 %, razen za dobave blaga in storitev, za katere je določena nižja stopnja 9,5 %. Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, je v  Prilogi I k ZDDV-1.

Davčni zavezanec mora plačati DDV po obračunu DDV za davčno obdobje v državni proračun na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca je: SI19 DŠ-62006.

Publikacije

Navodila

Pojasnila

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Izvedbena uredba Sveta(EU) št. 2022/432, z dne 15. marca 2022 o  spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede potrdila o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 815/2012, z dne 13. septembra 2012 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 glede posebnih ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci
  • Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011, z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost s spremembami
  • Uredba Sveta (EU) št. 904/2010, z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost s spremembami

Direktive

  • Direktiva Sveta 2006/112/ES, z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost s spremembami
  • Direktiva Sveta 2008/9/ES, z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici
  • Trinajsta direktiva Sveta 86/560/EGS, z dne 17. novembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prometnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na ozemlju Skupnosti
  • Direktiva Sveta 2009/132/ES, z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga s spremembami
  • Direktiva Sveta 2006/79/ES, z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk blaga nekomercialnega značaja iz tretjih držav (kodificirana različica)
  • Direktiva Sveta 2007/74/ES, z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki


MENI
SKRIJ
NA VRH