Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Novice

Opis

Davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), je temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb. Zavezanci po ZDDPO-2 so vse pravne osebe, tako domačega kot tujega prava, razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zavezanci za obračunavanje davka so tudi zavezanci, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere zakon sicer določa oprostitev davka v delu nepridobitne dejavnosti.

Predmet obdavčitve po ZDDPO-2 so dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji (obdavčitev na podlagi davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb), ter dohodki z virom v Sloveniji, za katere je določena obveznost za izračun in plačilo davčnega odtegljaja na viru (obdavčitev na podlagi obračuna davčnega odtegljaja).

Splošna stopnja za obračun davka od dohodkov pravnih oseb znaša 19%, stopnja za obračun davčnega odtegljaja pa 15%.

Zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Sklepi

Obvestila

Obrazci

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb s prilogami

Obračun davčnega odtegljaja  od plačil rezidentov in nerezidentov po ZDDPO-2