Trošarine (ZTro-1)

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

V Republiki Sloveniji je obdavčevanje trošarinskih izdelkov – alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije urejeno z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1), ki je bil dne 1. 7. 2016 objavljen v Uradnem listu RS številka 47/2016. Zakon se je začel uporabljati 1. avgusta 2016, ko se je prenehal uporabljati star Zakon o trošarinah (ZTro), ki se je s spremembami in dopolnitvami uporabljal od 1. 7. 1999. Trošarina je oblika davka na porabo. Sistem nadzora nad gibanjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov ter pobiranjem trošarin torej ureja Zakon o trošarinah s podzakonskimi akti. S tem zakonom je Slovenija uredila obdavčevanje izdelkov, proizvedenih na območju Slovenije in uvoženih s tujih davčnih območij na slovensko davčno območje. Z vstopom Slovenije v EU se je sistem nadgradil, tako da je usklajen s pravnim redom EU na področju harmoniziranih trošarin. Z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1) so bile na področju poslovanja s trošarinskimi izdelki uvedene posodobitve, vsebinska prenova obstoječe zakonodaje, uskladitev določb z evropskimi direktivami in odprava administrativnih ovir ter nejasnosti, ki so se pokazale pri izvajanju predpisa v praksi.

Prijava

Trošarinski izdelki

Dovoljenja

Obračunavanje in zavarovanje, oprostitve

Vračilo trošarine

Gibanje trošarinskih izdelkov

Informacijski sistemi

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Komisije (ES) št. 684/2009, z dne 24. julija 2009, o izvajanju Direktive Sveta  2008/118/ES v zvezi z računalniškimi  postopki za gibanje trošarinskega blaga z  odlogom plačila trošarine (velja do 12. 2. 2023)
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2022/1636, z dne 5. julija 2022, o dopolnitvi Direktive Sveta (EU) 2020/262 z določitvijo strukture in vsebine dokumentov, izmenjanih v okviru gibanja trošarinskega blaga, ter določitvijo praga za izgube zaradi narave blaga (velja od 13. 2. 2023)
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2022/1637, z dne 5. julija 2022, o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta (EU) 2020/262 v zvezi z uporabo dokumentov v okviru gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine in gibanja trošarinskega blaga po sprostitvi v porabo ter o določitvi obrazca, ki se uporabi za potrdilo o oprostitvi (velja od 13. 2. 2023)
  • Uredba Sveta (EU) št. 389/2012, z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2013, z dne 25. junija 2013 o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/323 z dne 24. februarja 2016 o določitvi podrobnih pravil o sodelovanju in izmenjavi informacij med državami članicami glede blaga pod režimom odloga plačila trošarine v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2266 z dne 17. decembra 2021 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta 92/83/EGS glede potrjevanja in samopotrjevanja neodvisnih malih proizvajalcev alkoholnih pijač za namene trošarine

Direktive

  • Direktiva Sveta 2008/118/ES, z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (velja do 12. 2. 2023)
  • Direktiva Sveta (EU) 2020/262, z dne 19. decembra 2019 o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) (velja od 13. 2. 2023)

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Uredbe

Odredbe

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH