Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Z uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), objavljenega v Uradnem listu RS št. 101/13 dne 9. 12. 2013 z veljavnostjo 1. 1. 2014, so prenehale veljati pravne podlage, objavljene v 33. členu prehodnih določb, kar je posledično pomenilo, da se v letu 2014 ne izvaja odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), davek od premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter davka na nepremično premoženje večje vrednosti.

Z odločbo št. U-I-313/13-86 z dne 21. 3. 2014 je Ustavno sodišče RS razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, pri čemer se je ponovno vzpostavilo prejšnje stanje obdavčitve nepremičnin, z izjemo davka na nepremično premoženje večje vrednosti.

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo

PODJETJA - pravne osebe

E-STORITVE - pripomočki in programi

MENI
SKRIJ
NA VRH