OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (»Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD«) so se zavezale, da bodo skupaj nastopile v boju proti čezmejnim davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Svet OECD je zato 15. julija 2014 sprejel OECD Standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja (v nadaljevanju: OECD standard). Sestavni del OECD standarda je Vzorčni sporazum med pristojnimi organi, Enotni standard poročanja (v nadaljnjem besedilu: CRS), komentar in Vodič k CRS XML shemi poročanja. Celoten seznam jurisdikcij  , ki so se zavezale k implementaciji novega OECD standarda, je objavljen na spletni strani OECD. 

Med podpisnicami Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij (v nadaljnjem besedilu: MCAA) o finančnih računih je bila 29. oktobra 2014 med 52 jurisdikcijami tudi Slovenija, s čimer se je zavezala k implementaciji CRS in prvi avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih z drugimi jurisdikcijami že v letu 2017. Obvestilo o začetku veljavnosti večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance. Celoten seznam jurisdikcij  , ki so podpisale MCAA, pa je objavljen na spletni strani OECD.

Jurisdikcije, ki so se zavezale uvesti OECD standard, morajo sprejeti predpise, ki določajo obveznost finančnih institucij, da izvajajo postopke dolžne skrbnosti in poročajo informacije, kot določa CRS. Z namenom, da bo razširjena avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih znotraj Evropske unije skladna z mednarodnim razvojem na tem področju, je Svet EU dne 9. decembra 2014 sprejel Direktivo Sveta 2014/107/EU o spremembi Direktive Sveta 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja. Sestavni del direktive sta tudi priloga I – pravila o poročanju in dolžni skrbnosti za podatke o finančnih računih in priloga II – dopolnilna pravila o poročanju in dolžni skrbnosti za podatke o finančnih računih. 

Direktiva Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja ter vsebina OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja sta bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) je bil sprejet na redni seji v Državnem zboru dne 19. 11. 2015 in je začel veljati 1. 1. 2016.

Z uvedbo nove zakonodaje je poročevalska finančna institucija Slovenije dolžna Finančni upravi Republike Slovenije letno sporočati informacije o finančnih računih nerezidentov. V ta namen je finančna institucija dolžna od novih strank, v določenih primerih pa tudi od obstoječih, pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene. Te podatke sporoči stranka finančni instituciji na posebnem obrazcu – samopotrdilu. Finančna uprava Republike Slovenije predpisane informacije o finančnih računih letno sporoča pristojnemu organu druge države, v kateri je stranka rezident za davčne namene. Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih, je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. Prav tako se na tej strani nahaja tudi seznam finančnih institucij in računov, ki se obravnavajo kot neporočevalske finančne institucije Slovenije oziroma kot izključeni računi.

Zakonodaja tako vpliva na fizične in pravne osebe, ki:

  • bodo postale stranke finančne institucije po 1. 1. 2016 ali
  • so na dan 31. 12. 2015 že obstoječe stranke finančne institucije in imajo svoj stalni/začasni naslov izven Republike Slovenije ali
  • bodo v času poslovanja s finančno institucijo spremenile svoje podatke.

Finančna institucija lahko podatke, ki so sestavni del samopotrdila, pridobi od stranke preko obrazca, ki je primeroma objavljen na spletnih straneh posameznih finančnih institucij in tudi v dokumentih, ki so objavljeni na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije pod rubriko »Podrobnejši opisi«.

Tehnične informacije

Publikacije

Gradiva Evropske Komisije in OECD

  • Portal OECD glede avtomatične izmenjave informacij  
  • EU Direktorat za davke in carine - administrativno sodelovanje na področju neposrednih davkov  
  • Avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih - povzetek vsebine na strani OECD  
MENI
SKRIJ
NA VRH