POMEMBNO OBVESTILO Finančna uprava na portalu eDavki menja strežniški certifikat!

Obvestila FURS ter Evropske komisije

Na podlagi sporazuma o izstopu (Uradni list EU, C 384, z dne 12. 11. 2019) je od 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020 v odnosih med EU in Združenim kraljestvom v veljavi prehodno obdobje. V tem času bo Združeno kraljestvo še vedno del enotnega trga in carinske unije. Pogoji poslovanja podjetij z Združenim kraljestvom se ne bodo spremenili.

Po končanem prehodnem obdobju Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne bo več del enotnega trga in carinske unije. Veljala bodo pravila, kot so opisana po vsebinskih področjih v nadaljevanju.

Na spletni strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo so objavljene informacije za gospodarske subjekte, s katerimi želi Evropska komisija opozoriti gospodarske subjekte na vpliv izstopa Združenega kraljestva iz EU na področje carin, posrednih davkov ter prepovedi in omejitev.

Za pripravo gospodarskih subjektov na konec prehodnega obdobja Evropska komisija objavlja po posameznih področjih ter po najnovejših posodobitvah sporočila o pripravljenosti.

Carine

Na podlagi sporazuma o izstopu (Uradni list EU, C 384, z dne 12. 11. 2019) je od 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020 v odnosih med EU in Združenim kraljestvom v veljavi prehodno obdobje. V tem času je Združeno kraljestvo še vedno del enotnega trga in carinske unije. Pogoji poslovanja podjetij z Združenim kraljestvom se niso spremenili. Med drugim to pomeni, da Združeno Kraljestvo do konca letošnjega leta ostaja del notranjega trga EU, zato kakršnihkoli dodatnih dajatev (carine ipd.) na blago iz Združenega kraljestva ni.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne bo več del carinske unije EU. Zato se bodo za vso blago, ki iz Združenega kraljestva vstopa na carinsko območje Unije ali iz tega carinskega območja izstopa v Združeno kraljestvo, uporabljale carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja Unije. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva ali izneseno iz carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih dajatev. Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja za carinske poenostavitve, ki jih izdajo carinski organi Združenega kraljestva, ne bodo več veljavna na carinskem območju EU. Pri uvozu blaga iz Združenega kraljestva se bo v skladu z Direktivo o DDV obračunal DDV, medtem ko bo DDV pri izvozu iz EU oproščen.

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju carinskih postopkov GB.

Navodilo francoske carine za izvajanje postopkov ob izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije na carinskem področju GB.

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na izvajanje postopkov 42 in 63. Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU ne bosta več mogoča postopka 42 in 63 za blago namenjeno v Združeno Kraljestvo. Združeno Kraljestvo bo postalo tretja država, zato dobava blaga po postopkih 42 in 63 v Združeno Kraljestvo kot namembno državo ne bo več mogoča. Davčni zavezanci iz Združenega Kraljestva ne bodo več mogli nastopati kot končni prejemniki, ki se v polje 44 deklaracije navedejo pod šifro Y041.

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na uvoznike iz Združenega Kraljestva, ki uvažajo blago v Sloveniji po postopkih 42 in 63. Kot uvozniki iz druge države članice so za odobritev postopka 42 med drugim lahko imeli slovensko identifikacijsko številko za DDV ali pa so imenovali davčnega zastopnika za postopek 42. Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU bodo uvozniki iz Združenega Kraljestva postali uvozniki iz tretjih držav. Za uvoznike iz tretjih držav se za odobritev postopkov 42 oz. 63 zahteva, da:

  • imajo slovensko identifikacijsko številko za DDV in
  • v Sloveniji imenujejo davčnega zastopnika.

Poudarili bi tudi, da gre v tem primeru za novo davčno zastopanje in da imenovanje davčnega zastopnika za davčnega zavezanca iz tretje države, ni enako morebitnemu obstoječemu davčnemu zastopanju za postopek 42 za davčnega zavezanca iz druge države članice. Davčna zastopanja za postopek 42, ki so bila odobrena uvoznikom iz Združenega Kraljestva, tako po izstopu Združenega Kraljestva iz EU ne bodo več veljavna.

Različna področja Evropske zakonodaje za nekatere vrste blaga predvidevajo, da njihov uvoz iz tretjih držav v EU oziroma izvoz iz EU v tretje države, odobri oziroma dovoli pristojni organ države članice EU. V večini primerov taka odobritev ni potrebna za pošiljke znotraj EU, saj je nadzor nad kontrolo ustreznosti blaga praviloma del carinske kontrole v EU.

Z izstopom ZK iz EU bo potrebna odobritev oziroma dovoljenje tudi za blago pri uvozu iz ZK v EU oziroma pri izstopu iz EU v ZK. Od tega dne tudi ne bodo več veljavna dovoljenja oziroma odobritve, ki so jih izdali organi ZK na podlagi Evropske zakonodaje.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Intelektualna lastnina

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na področje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine.

Z zahtevo za carinsko ukrepanje na ravni Unije, lahko imetnik pravice z eno zahtevo zaprosi, da carinske administracije več držav članic izvajajo poostren nadzor nad blagom, ki bi lahko kršilo njegove pravice intelektualne lastnine.
Z izstopom ZK iz EU se Uredba št. 605/2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov ne bo več uporabljala v ZK. 

  • Odločbe o zahtevah za carinsko ukrepanje na ravni Unije, ki so bile izdane v kateri od DČ razen ZK, bodo veljale naprej, vendar se ne bodo izvajale v ZK.
  • Odločbe o zahtevah na ravni Unije, ki so bile izdane v ZK, pa z dnem izstopa ZK iz UE prenehajo veljati. To pomeni, da morajo imetniki pravic, ki imajo trenutno veljavne odločbe, izdane s strani carinskih organov ZK, pred dnem izstopa ZK iz EU vložiti novo zahtevo v kateri koli drugi državi članici.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Ribiški proizvodi

Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU bo Združeno Kraljestvo postalo tretja država. Za tretje države velja, da je pri vnosu ribiških proizvodov, ki izvirajo iz morskega ribolova, na ozemlje EU potrebno predložiti dokumentacijo iz sistema potrdil o ulovu, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1005/2008. Podrobnejše informacije, katera dokumentacija mora biti predložena pri vnosu, izvozu in ponovnem izvozu iz/v tretje države, najdete na naši spletni strani Ribiški proizvodi.

Izvoz blaga z dvojno rabo

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na področje izvoza blaga z dvojno rabo. Blago z dvojno rabo je blago, programska oprema in tehnologija, ki se lahko uporablja za civilne in vojaške namene. EU nadzoruje izvoz, tranzit in posredovanje blaga z dvojno rabo, kar prispeva k mednarodnemu miru in varnosti ter preprečuje širjenje orožja za množično uničevanje (WMD).

Skupna izvozna dovoljenja Unije (EUGEA) dovoljujejo izvoz blaga z dvojno rabo v določene namembne kraje pod določenimi pogoji. Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU se bi pri izvoz blaga z dvojno rabo iz EU v Združeno kraljestvo zahtevalo izvozno dovoljenje. Z namenom olajšanja pretoka nadzorovanega blaga se zato predvideva sprejem Uredbe za dodajanje Združenega kraljestva na seznam držav, za katere velja splošno dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo v celotni EU.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije (DG TRADE) in Uredbi (EU) 2019/496 EP in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo.

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) je začel veljati 1. februarja 2020. Sporazum o izstopu je bil objavljen v Uradnem listu EU L 29, z dne 31. 1. 2020.

Z dnem izstopa Združenega kraljestva iz EU (1. 2. 2020)  je Združeno kraljestvo postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Sporazum o izstopu določa prehodno obdobje, v katerem se za Združeno kraljestvo in v njem, z nekaterimi izjemami, uporablja pravo Unije. Prehodno obdobje se konča 31. decembra 2020. V prehodnem obdobju z vidika porekla blaga ni sprememb (materiali in izdelki s poreklom iz Združenega kraljestva se štejejo kot materiali / izdelki s poreklom iz EU; za obdelavo ali predelavo, opravljeno na materialih brez porekla v Združenem kraljestvu, se šteje, da je bila opravljena v EU).

Po koncu prehodnega obdobja se za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini, ki jih je EU sklenila s posameznimi državami oziroma skupinami držav kot tudi ne avtonomni režimi, ki jih je EU sprejela enostransko. Materiali (blago) s poreklom iz Združenega kraljestva se bodo po koncu prehodnega obdobja šteli kot materiali brez porekla, zato s temi materiali tudi ne bo več možna kumulacija, kar pomeni, da bodo morala biti za pridobitev preferencialnega porekla izpolnjena pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav ali predelav. Ko in če bosta EU in Združeno kraljestvo sklenila preferencialni trgovinski sporazum, se bodo lahko uporabljala pravila o poreklu iz tega sporazuma, ko bodo le-ta začela veljati.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

S 1. 1. 2021 bo Združeno kraljestvo (ZK) postalo polnopravna pogodbenica Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku (Konvencija STP). ZK bo do tega datuma imela dostop do carinskih sistemov EU, po tem datumu pa le do tistih sistemov, ki so potrebni za izvajanje konvencije STP, to so NCTS, CS/RD, CS MIS, SMS). Severna Irska bo tudi po 1. 1. 2021 del carinskega območja ZK, obenem pa bo uživala ugodnosti enotnega trga EU.

Za izvedbo skupnega tranzitnega postopka med EU in ZK po 1. 1. 2021 bo potrebna predložitev zavarovanja, ki bo veljavno tudi v ZK. Obstoječa splošna zavarovanja bo tako potrebno dopolniti na način, da se ZK črta kot država članica Unije in doda kot država skupnega tranzita.

Evropska Komisija je pripravila dokument, ki vsebuje glavne tranzitne scenarije po koncu prehodnega obdobja in pristopu ZK h Konvenciji STP in Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini.

V času prehodnega obdobja, do 31. decembra 2020, se gibanje trošarinskih izdelkov med območjem Skupnosti in Združenim Kraljestvom, še vedno obravnava kot gibanje med državami članicami v skladu z Direktivo Sveta 2008/118/ES, na način režima odloga plačila trošarine z uporabo računalniško podprtega sistema (EMCS) oziroma v režimu gibanja s plačano trošarino med državami članicami.

Od 1. januarja 2021 bodo gibanja trošarinskih izdelkov med Združenim Kraljestvom in območjem Evropske Skupnosti predmet carinskih formalnosti, ki se izvajajo v postopku uvoza oziroma izvoza.

Gibanje trošarinskih izdelkov, ki se bo začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja, v režimu odloga plačila trošarine ali v režimu gibanja s plačano trošarino, z ozemlja Združenega Kraljestva na ozemlje države članice in obratno, se do 31. maja 2021 lahko zaključi v skladu z Direktivo Sveta 2008/118/ES s potrditvijo prejema v računalniško podprtem sistemu (EMCS) oziroma s potrditvijo 3. izvoda poenostavljenega trošarinskega dokumenta.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Gibanje trošarinskih izdelkov po koncu prehodnega obdobja in v dokumentu Evropske komisije GB SI.

Združeno kraljestvo (v nadaljevanju ZK) je 31. 1. 2020 izstopilo iz EU in postalo tretja država. Dogovor o izstopu predvideva prehodno obdobje do 31. 12. 2020. Do konca prehodnega obdobja za in v ZK velja EU zakonodaja.

Po koncu prehodnega obdobja za ZK EU pravila na področju DDV ne bodo več veljala. Navedeno bo imelo določene posledice pri obdavčitvi transakcij med EU in ZK ter vračilih DDV.

Obdavčitev z DDV dobav blaga in storitev

Mini VEM

Vračilo DDV

Severna Irska (XI)

Imenovanje davčnega zastopnika za DZ s sedežem v Združenem kraljestvu

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentih: Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju DDV za blago GB in Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju DDV za storitve GB.

Priporočilo za odpremo izvoznega blaga v okviru skupnega tranzita

Priporočilo za odpremo izvoznega blaga v okviru skupnega tranzita je treba brati skupaj z vsemi smernicami (navodili) Komisije.

Združeno kraljestvo bo s 1. 1. 2021 postalo polnopravna pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitu (STP). Od tega dne bo blago, potem ko je bilo prepuščeno za izvoz, lahko odpremljeno iz Unije v Združeno kraljestvo v okviru skupnega tranzitnega postopka (NCTS). V tem primeru bo v vlogi carinskega urada izstopa nastopil carinski urad odhoda tranzitne operacije, kjer se izvedejo formalnosti ob izstopu blaga iz carinskega območja Unije.

Skupni tranzitni postopek, ki se uporablja v državah članicah EU in državah pogodbenicah Konvencije STP, je enostaven in cenovno učinkovit način prevoza blaga preko različnih carinskih območij z enim tranzitnim dokumentom, v tem primeru od točke v Uniji do točke v Združenem kraljestvu. Imetniki postopka, ki bodo nameravali v okviru skupnega tranzitnega postopka blago odpremiti v Združeno kraljestvo, bodo morali predložiti ustrezno zavarovanje, ki bo veljalo tudi za to novo pogodbenico. Poleg skupnega tranzitnega postopka se za olajšanje prevoza izvoznega blaga iz Unije v Združeno kraljestvo lahko uporabi tudi tranzitni postopek na podlagi zvezka TIR.

Podjetja si pri preverjanju svoje pripravljenosti lahko pomagajo s kontrolnim seznamom za trgovce ob izstopu Združenega kraljestva iz EU v petih korakih, ki vsebuje pregled potrebnih ukrepov in novim kontrolnim seznamom pripravljenosti na Brexit za podjetja, ki poslujejo z Združenim kraljestvom

Za pripravo gospodarskih subjektov na nove pogoje poslovanja z Združenim kraljestvom po koncu prehodnega obdobja je Evropska Komisija pripravila vodnik za podjetja v obliki brošure Izstop Združenega kraljestva iz EU - kako se pripraviti na konec prehodnega obdobja?

Sporočilo o pripravljenosti ob koncu prehodnega obdobja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.

Podjetja si pri pripravah na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT lahko pomagajo z naslednjimi smernicami:

Združeno kraljestvo je začelo komunikacijsko kampanjo posluj še naprej GB, s katero se želi pripraviti gospodarske subjekte na nove zahteve po končanem prehodnem obdobju, ko Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne bo več del enotnega trga in carinske unije. Stran bo v prihodnjih tednih in mesecih posodobljena z več informacijami, vključno s spletnimi seminarji in predvidenimi dogodki. Navedena komunikacijska kampanja dopolnjuje notranjo kampanjo vlade Združenega kraljestva GB

Na carinskem področju je Združeno kraljestvo objavilo obvestila o carinskih postopkih po koncu prehodnega obdobja, s katerim se želi pripraviti gospodarske subjekte na nove mejne operativne zahteve GB s strani Združenega kraljestva ter zahteve pri uvozu GB in izvozu GB za različne kategorije blaga, ko Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne bo več del carinske unije EU.

Združeno kraljestvo je dne 31. januarja 2020 na urejen način izstopilo iz Evropske unije. Med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom je bil namreč sklenjen Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Uradni list EU, C 384, z dne 12. 11. 2019). V tem sporazumu sta se Evropska unija in Združeno kraljestvo dogovorili, da je do dne 31. decembra 2020 v veljavi prehodno obdobje, v katerem se celotni pravni red EU še naprej uporablja za Združeno kraljestvo in v njem, kot da bi to bilo država članica. To pomeni, da v tem obdobju Združeno kraljestvo še naprej sodeluje v carinski uniji EU in na enotnem trgu (z vsemi štirimi svoboščinami) ter z vsemi politikami EU. Pogoji poslovanja podjetij z Združenim kraljestvom se v tem obdobju ne spreminjajo.

V primeru, da Evropska unija z Združenim kraljestvom ne bo sklenila drugačnega odgovora o izstopu, Združeno kraljestvo po končanem prehodnem obdobju, t. j. s 1. januarjem 2021 ne bo več del cerinske unije EU in enotnega trga. Z vidika obdavčitve to med drugim pomeni tudi potencialne spremembe na področju neposredne obdavčitve, ki zadevajo zlasti direktive s področja davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer:

  • Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 345, 29.12.2011, str. 8),
  • Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (UL L 157, 26.6.2003, str. 49),
  • Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (UL L 310, 25.11.2009, str. 34),
  • Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (UL L 193, 19.7.2016, str. 1),
  • Direktiva Sveta (EU) 2017/952 z dne 29. maja 2017 o spremembi Direktive (EU) 2016/1164 v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami (UL L 144, 7.6.2017, str. 1).

Če torej med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ne bo sklenjen drugačen dogovor o izstopu, se pravila EU na področju neposredne obdavčitve v omenjenih direktivah od vključno 1. januarja 2021 za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala, saj bo to postalo država, ki ni članica EU (tretja država). 

Pripominjamo, da je Evropska komisija že dne 7. oktobra 2019 pripravila obvestilo deležnikom v zvezi izstopom Združenega kraljestva in pravili EU o neposrednem obdavčenju, ki se nanaša na zgoraj omenjene Direktive Sveta EU. To obvestilo je še vedno aktualno.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH