Plačevanje davkov in drugih dajatev

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) je pristojna za pobiranje obveznih dajatev in izterjavo drugih denarnih nedavčnih obveznosti (v nadaljevanju: obvezne dajatve), ki so prihodek proračuna države, proračunov občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) in posredno proračuna Evropske unije.

Zavezanci plačujejo obvezne dajatve v skladu s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na račune, ki so odprti pri Banki Slovenije. Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih obveznih dajatev je FURS, vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) prehodne davčne in prehodne carinske podračune po posameznih prejemnikih. Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo več prejemnikom, vodi UJP zbirne prehodne podračune. S prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.

Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste obvezne dajatve in nadzornika morata biti pri plačilu obvezne dajatve na plačilnem nalogu navedena aktiven podračun JFP skupine A, ki je objavljen v Registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES, in referenca prejemnika.

Pri plačevanju dajatev FURS-u je namen plačila mogoče izraziti z izbiro predpisanega računa in ene od možnih referenc:

  1. referenco na izbrano dajatev,
  2. referenco na več vrst dajatev,
  3. referenco na izvršilni naslov.

Pri plačilu točno določene dajatve, je potrebno za vsako vrsto dajatve izpolniti samostojen plačilni nalog z referenco na izbrano dajatev v obliki SI 19 DŠ-XXXXX. Oznake dajatev so objavljene v podrobnejših opisih.

Pri prostovoljnem plačilu (pred uvedbo izvršbe) obveznih dajatvah zavezanci z referenco na plačilnem nalogu določijo vrsto dajatve ali pa izberejo način plačila s katerim poravnajo več vrst dajatev, in sicer tako da, združijo obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma istemu IBAN računu:

PDP – proračun države

SI56 01100-8881000030

referenca SI19 DŠ-99996

PDP – ZPIZ

SI56 01100-8882000003

referenca SI19 DŠ-99996

PDP – ZZZS

SI56 01100-8883000073

referenca SI19 DŠ-99996

212 PDP – občine

SI56 01EZR-888OBČ00kk

referenca SI19 DŠ-99996

 

Pri plačilu davčnih obveznosti iz tujine se plačnika in vrsto davčne obveznosti, ki se plačuje, določi na podlagi podatka določenega z nestrukturirano referenco. Za pravilno obdelavo plačila zavezanca iz tujine se nestrukturirana referenca določi s predpono SI, modelom in referenco, ki je določena za plačilo obveznosti, brez presledkov ali drugih znakov (primer: SI19DŠ-45004 oz. SI21DŠ-številka navedena v izreku izdanega akta).

Dajatve, ki pripadajo različnim javnofinančnim blagajnam in so določene z istim izvršilnim naslov, kar pomeni, da tudi zapadejo v plačilo istočasno, se lahko plačajo tudi na podlagi e-računa, ki ga izda FURS. FURS izdaja e-račun za obračune davka, ki so objavljeni na seznamu vrst obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun. Za ta način plačevanja dajatev mora zavezanec v svoji spletni banki oddati prijavo na prejem e-računa. FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771. V prijavi se za »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki prijavo oddaja. Z oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnim pogoji plačevanja dajatev z e-računom«. Prijava velja do odjave ali do zaprtja transakcijskega računa zavezanca za katerega je oddal prijavo. FURS izda e-račun na podlagi obračuna davka, ki ga predloži zavezanec. Če je v istem dnevu predloženih več obračunov davka, po katerih obveznosti zapadejo v plačilo istočasno, se izda le en e-račun. S plačilom izvršenim z referenco določeno z e-računom se poravnajo dajatve, ki so navedene na e-računu, in sicer po vrstnem redu prej dospele posamezne vrste dajatve. Če plačilo ne zadostuje za poplačilo vseh dajatev določenih na e-računu se posamezna dajatev poravna v sorazmernem deležu in sicer po vrstnem redu prej dospele obveznosti posamezne vrste dajatve.

Preverite lahko datume zapadlosti za naslednje davčne obveznosti oziroma dajatve:

  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (samo za fizične osebe)
  • davek od premoženja
  • dohodnina od dobička iz kapitala
  • dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
  • dohodnina od obresti na denarne depozite
  • davek od dobička od odsvojitve IFI

Preverite odpremo vaše odločbe PREVERITE

MENI
SKRIJ
NA VRH