Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) je začel veljati 1. februarja 2020. Sporazum o izstopu je bil objavljen v Uradnem listu EU L 29,  z dne 31. 1. 2020.

Z dnem izstopa Združenega kraljestva (v nadaljnjem besedilu: ZK) iz EU (1. 2. 2020) je Združeno kraljestvo postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Sporazum o izstopu je določal prehodno obdobje, v katerem se je za Združeno kraljestvo in v njem, z nekaterimi izjemami, uporabljalo pravo Unije. Na podlagi Izstopnega sporazuma, ki je stopil v veljavo s 1. februarjem 2020, se je prehodno obdobje, izteklo 31. decembra 2020. Od 1. januarja 2021 so prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom urejeni v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju, o katerem so se pogajanja zaključila 24. decembra 2020. Sporazum o trgovini in sodelovanju je v uporabi od 1. januarja 2021 naprej.

Za pripravo gospodarskih subjektov na konec prehodnega obdobja Evropska komisija objavlja  po posameznih področjih ter po najnovejših posodobitvah sporočila o pripravljenosti.

Za pripravo vseh zainteresiranih gospodarskih subjektov na konec prehodnega obdobja je FURS pripravil pojasnila o Izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT.

Carinski vidik Sporazuma Evropske Unije in Združenega kraljestva

Vprašanja gospodarskih subjektov in odgovori FURS o BREXIT-u

S 1. januarjem 2021 so gospodarski subjekti iz EU, ki so pred tem kupovali blago iz Združenega kraljestva in ga dajali na trg EU, postali uvozniki, tisti, ki so distribuirali izdelke v Združeno kraljestvo, pa so postlali izvozniki.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več del carinske unije EU. Zato je potrebno za vso blago, ki iz Združenega kraljestva vstopa na carinsko območje Unije ali iz tega carinskega območja izstopa v Združeno kraljestvo, uporabljati carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja Unije.  Blago, vneseno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva, ali izneseno s carinskega območja EU, je predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter potencialnih ustreznih dajatev.

Za pripravo vseh zainteresiranih gospodarskih subjektov na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT je FURS na carinskem področju pripravil:

Pojasnila o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Carinski vidik Sporazuma Evropske Unije in Združenega kraljestva

Vprašanja gospodarskih subjektov in odgovori FURS o BREXIT-u

Podrobnejše informacije o Izstopu Združenega kraljestva in pravila EU na področju carine so objavljene v dokumentu Navodilu Evropske komisije.

Ker se bodo določeni carinski postopki začeli še pred koncem prehodnega obdobja in končali po 1. 1. 2021, vas želimo seznaniti z dopisom Brexit in carinski postopki z informacijami, ki jih je treba upoštevati v zvezi s carinskim statusom blaga oz. pri zaključevanju nezaključenih carinskih postopkov po prehodnem obdobju.

V okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom se za dokazovanje preferencialnega porekla blaga uporabljata vedenje uvoznika in navedba o poreklu. V navedbi o poreklu je treba navesti referenčno številko izvoznika, s katero je identificiran izvoznik. Za izvoznike iz EU je to številka, ki je dodeljena v skladu z zakoni in drugimi predpisi EU, kar pomeni, da se v EU uporablja sistem REX (izvozniki iz EU v navedbi o poreklu navedejo svojo registracijsko številko). V primerih, ko preferencialna ureditev, ki se uporablja, ne določa mejne vrednosti, do katere lahko izvoznik, ki ni registrirani izvoznik, izpolni dokument o poreklu, znaša mejna vrednost 6 000 EUR za vsako pošiljko. To pomeni, da v EU lahko sestavi navedbo o poreklu za vsako pošiljko, ki vsebuje izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR, kateri koli izvoznik, za pošiljke nad vrednostjo 6 000 EUR pa samo registrirani izvoznik.

Izvoznikom, ki še niso registrirani izvozniki, svetujemo, da se registrirajo z elektronsko oddajo zahtevka za registracijo izvoznika preko portala eDavki, saj bo z uporabo tega portala registracija najhitreje izvedena.

V času prehodnega obdobja, do 31. decembra 2020, se gibanje trošarinskih izdelkov med EU in Združenim Kraljestvom, še vedno obravnava kot gibanje med državami članicami v skladu z Direktivo Sveta 2008/118/ES, na način režima odloga plačila trošarine z uporabo računalniško podprtega sistema (EMCS) oziroma v režimu gibanja s plačano trošarino med državami članicami.

Od 1. januarja 2021 bodo gibanja trošarinskih izdelkov med Združenim Kraljestvom in EU predmet carinskih formalnosti, ki se izvajajo v postopku uvoza oziroma izvoza.

Gibanje trošarinskih izdelkov, ki se bo začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja, v režimu odloga plačila trošarine ali v režimu gibanja s plačano trošarino, z ozemlja Združenega Kraljestva na trošarinsko ozemlje EU in obratno, se do 31. maja 2021 lahko zaključi v skladu z Direktivo Sveta 2008/118/ES s potrditvijo prejema v računalniško podprtem sistemu (EMCS) oziroma s potrditvijo 3. izvoda poenostavljenega trošarinskega dokumenta.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Gibanje trošarinskih izdelkov po koncu prehodnega obdobja in v dokumentu Evropske komisije GB SI.

Združeno kraljestvo (v nadaljevanju ZK) je 31. 1. 2020 izstopilo iz EU in postalo tretja država. Dogovor o izstopu predvideva prehodno obdobje do 31. 12. 2020. Do konca prehodnega obdobja za in v ZK velja EU zakonodaja.

Po koncu prehodnega obdobja za ZK EU pravila na področju DDV ne bodo več veljala. Navedeno bo imelo določene posledice pri obdavčitvi transakcij med EU in ZK ter vračilih DDV.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentih: Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju DDV za blago GB in Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju DDV za storitve GB.

Združeno kraljestvo je dne 31. januarja 2020 na urejen način izstopilo iz Evropske unije. Med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom je bil namreč sklenjen Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Uradni list EU, C 384, z dne 12. 11. 2019). V tem sporazumu sta se Evropska unija in Združeno kraljestvo dogovorili, da je do dne 31. decembra 2020 v veljavi prehodno obdobje, v katerem se celotni pravni red EU še naprej uporablja za Združeno kraljestvo in v njem, kot da bi to bilo država članica. To pomeni, da v tem obdobju Združeno kraljestvo še naprej sodeluje v carinski uniji EU in na enotnem trgu (z vsemi štirimi svoboščinami) ter z vsemi politikami EU. Pogoji poslovanja podjetij z Združenim kraljestvom se v tem obdobju ne spreminjajo.

V primeru, da Evropska unija z Združenim kraljestvom ne bo sklenila drugačnega odgovora o izstopu, Združeno kraljestvo po končanem prehodnem obdobju, t. j. s 1. januarjem 2021 ne bo več del cerinske unije EU in enotnega trga. Z vidika obdavčitve to med drugim pomeni tudi potencialne spremembe na področju neposredne obdavčitve, ki zadevajo zlasti direktive s področja davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer:

 • Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 345, 29.12.2011, str. 8),
 • Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (UL L 157, 26.6.2003, str. 49),
 • Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (UL L 310, 25.11.2009, str. 34),
 • Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (UL L 193, 19.7.2016, str. 1),
 • Direktiva Sveta (EU) 2017/952 z dne 29. maja 2017 o spremembi Direktive (EU) 2016/1164 v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami (UL L 144, 7.6.2017, str. 1).

Če torej med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ne bo sklenjen drugačen dogovor o izstopu, se pravila EU na področju neposredne obdavčitve v omenjenih direktivah od vključno 1. januarja 2021 za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala, saj bo to postalo država, ki ni članica EU (tretja država). 

Pripominjamo, da je Evropska komisija že dne 7. oktobra 2019 pripravila obvestilo deležnikom v zvezi izstopom Združenega kraljestva in pravili EU o neposrednem obdavčenju, ki se nanaša na zgoraj omenjene Direktive Sveta EU. To obvestilo je še vedno aktualno.

O spremembi na področju Intrastat poročanja je SURS 9.12.2020 izdal obvestilo Intrastat poročanje za leto 2021 v povezavi z Brexit-om in koncem prehodnega obdobja.

Obvestila Komisije za pripravo na Brexit

Podjetja si pri preverjanju svoje pripravljenosti lahko pomagajo s kontrolnim seznamom za trgovce ob izstopu Združenega kraljestva iz EU v petih korakih, ki vsebuje pregled potrebnih ukrepov in novim kontrolnim seznamom pripravljenosti na Brexit za podjetja, ki poslujejo z Združenim kraljestvom

Za pripravo gospodarskih subjektov na nove pogoje poslovanja z Združenim kraljestvom po koncu prehodnega obdobja je Evropska Komisija pripravila vodnik za podjetja v obliki brošure Izstop Združenega kraljestva iz EU - kako se pripraviti na konec prehodnega obdobja?

Sporočilo o pripravljenosti ob koncu prehodnega obdobja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.

Podjetja si pri pripravah na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT lahko pomagajo z naslednjimi smernicami:

 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju carinskih postopkov
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju izvoza GB
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju dobre prakse laboratorijev GB
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju prepovedi in omejitev GB
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju trošarin
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju DDV za blago GB
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju DDV za storitve GB
   

Obvestila držav članic za pripravo na Brexit

Obvestila Združenega kraljestva za pripravo na Brexit

Združeno kraljestvo je začelo komunikacijsko kampanjo posluj še naprej GB, s katero se želi pripraviti gospodarske subjekte na nove zahteve po končanem prehodnem obdobju, ko Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne bo več del enotnega trga in carinske unije. Stran bo v prihodnjih tednih in mesecih posodobljena z več informacijami, vključno s spletnimi seminarji in predvidenimi dogodki. Navedena komunikacijska kampanja dopolnjuje notranjo kampanjo vlade Združenega kraljestva GB

Na carinskem področju je Združeno kraljestvo objavilo obvestila o carinskih postopkih po koncu prehodnega obdobja, s katerim se želi pripraviti gospodarske subjekte na nove mejne operativne zahteve GB s strani Združenega kraljestva ter zahteve pri uvozu GB in izvozu GB za različne kategorije blaga, ko Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne bo več del carinske unije EU.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH