Postopek skupnega dogovarjanja (MAP postopek)

Opis

Bigstock

Postopek skupnega dogovarjanja (ang. Mutual Agreement Procedure - MAP) se, kot način reševanja davčnih sporov med državami, zlasti sporov, ki vodijo k dvojnemu obdavčevanju, uporablja že več kot stoletje. O njegovi uporabi se države dogovorijo z mednarodno pogodbo. Mednarodne pogodbe, ki omenjen institut določajo, so (bilateralne) konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in (multilateralna) Konvencija o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (v nadaljevanju: Arbitražna konvencija), sklenjena med državami članicami EU.

Za vzpostavitev pravičnih in učinkovitih davčnih sistemov je bistven tudi uspešen in učinkovit okvir za reševanje davčnih sporov, ki zagotavlja pravno varnost in podjetjem prijazno okolje za naložbe. Temelj pravnega varstva zavezancev je obstoj učinkovitega instituta (pravnega sredstva), ki zagotavlja ustrezno raven varovanja pravic zavezancev, v davčnopravnih razmerjih z mednarodnim elementom, kar pomeni obdavčitev v skladu s konkretno mednarodno pogodbo. Različne razlage in uporabe določb mednarodnih davčnih pogodb s strani različnih držav lahko povzročajo davčne ovire za podjetja, ki poslujejo čezmejno, ustvarjajo čezmerne davčne obremenitve za podjetja in utegnejo negativno vplivati na čezmejne naložbe in rast.

V Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 je  prenešena Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji (v nadaljevanju: direktiva), ki zagotavlja učinkovito reševanje sporov med državami članicami EU v zvezi z razlago in uporabo bilateralnih in multilateralnih davčnih pogodb, zlasti sporov, ki vodijo k dvojnemu obdavčevanju. Cilj direktive je ustvariti pravičnejše davčno okolje z izboljšanjem pravila o preglednosti, okrepitev ukrepov proti izogibanju davkov in hkrati zagotavljanje celovitosti, učinkovitosti in trajnosti mehanizmov za reševanje davčnih sporov. Postopek skupnega dogovora in uveljavitev doseženega dogovora ureja ZDavP-2 v členih od 256. do 258.

V priročniku o učinkovitih postopkih skupnega dogovarjanja - MEMAP (v nadaljevanju: priročnik), ki ga je objavila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), katere članica je tudi Republika Slovenija, so navedene najboljše prakse na tem področju. Prav tako IV. poglavje Smernic OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave (v nadaljevanju: Smernice OECD) vsebuje poseben del glede ustreznih prilagoditev in postopkov skupnega dogovarjanja. 1. julija 2017 so bile Smernice OECD posodobljene z novo izdajo, ki odraža predvsem pojasnitve in spremembe iz poročil ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (angl. »Base Erosion and Profit Shifting – BEPS«).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH