Sem lastnik ali uporabnik nepremičnine

Lastniki ali uporabniki nepremičnin so lahko zavezanci za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ), lastniki pa tudi za Davek od premoženja.

NUSZ

V zvezi z NUSZ davčni organ izvaja odmero in pobiranje te dajatve za občino. Finančna uprava odmeri NUSZ v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina. Odločba se izda po uradni dolžnosti (zavezancu ni potrebno vložiti napovedi) enkrat letno. Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik nepremičnine. Praviloma je to lastnik, lahko pa je tudi najemnik.         

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ je prihodek občine, kjer nepremičnina leži in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19 DŠ-97004.

Oprostitev NUSZ

Plačilo NUSZ se na zahtevo za dobo 5 let oprosti občanu, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo. Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki. V obeh primerih je treba na občino poslati dopis, ki ga zavezanec običajno sestavi sam. Določene občine pa imajo na svojih spletnih straneh za ta namen objavljene svoje obrazce.

Davek od premoženja

Drugi davek, ki ga v določenih primerih plača lastnik ali uživalec nepremičnine, pa je davek od premoženja. Ta davek plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh od pridobitve nepremičnine (ali od izdaje dovoljenja za uporabo) pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži. Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe ali prostora. Finančna uprava zavezancu enkrat letno izda odločbo s plačilnim nalogom.

Davek od premoženja je prihodek občine, kjer nepremičnina leži in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19 DŠ-94005.

Oprostitev davka od premoženja

Če stanovanjska površina stavbe (v kateri ima zavezanec ali njegovi ožji družinski člani stalno prebivališče) meri manj kot 160 m2, se davek ne odmeri. Prav tako so tega davka začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in sicer za dobo 10 let. Za oprostitve, ki so navedene v dokumentu Obdavčitev z davkom od premoženja, mora zavezanec na finančno upravo do 31. januarja poslati vlogo, ki jo napiše sam, saj obrazec ni predviden. V dokumentu so navedene tudi stopnje tega davka, ki so odvisne od vrednosti premoženja.

Ali ste vedeli?

Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo NUSZ, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezni znesek nadomestila.

Pri odmeri davka od premoženja se sprememba zavezanca za tekoče odmerno leto upošteva le v primeru, da se ta sprememba zgodi do trenutka izdaje odločbe oziroma do poteka pritožbenega roka zoper odločbo o odmeri davka od premoženja (tj. v roku 15 dni od vročitve), če zavezanec vloži pritožbo iz tega davka. Kasnejšo spremembo davčni organ upošteva z naslednjim odmernim letom.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH