V tujini opravljam storitve z napotenimi delavci - nerezidenti

Slovenska podjetja pogosto opravljajo storitve z napotenimi delavci (nerezidenti) v drugih državah. Slovenski delodajalec, ki izplačuje dohodke iz zaposlitve, se v tem primeru šteje za plačnika davka, zato je dolžan od izplačanega dohodka izračunati in plačati akontacijo dohodnine kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK).

Pri davčni obravnavi dohodkov iz zaposlitve napotenih delavcev je treba upoštevati tudi določbo mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: mednarodna pogodba), ki obravnava dohodke iz zaposlitve, če je ta sklenjena z drugo državo. Pri določanju pravice do obdavčitve dohodka iz zaposlitve v skladu z določili mednarodnih pogodb je pomembno, v kateri državi je prejemnik dohodka rezident in kje se zaposlitev dejansko izvaja. Šteje se, da se zaposlitev izvaja tam, kjer je zaposleni v času zaposlitve, fizično navzoč.

Če rezident druge države pogodbenice opravi delo za slovensko podjetje na ozemlju druge države in ne v Sloveniji, ima po določbah mednarodne pogodbe (običajno je to 15. ali 14. člen) država rezidentstva prejemnika dohodka izključno pravico do obdavčitve tega dohodka.

Kako lahko nerezident uveljavi oprostitev plačila akontacije dohodnine v Sloveniji?

Prejemnik dohodka, ki je nerezident in želi uveljaviti ugodnosti po mednarodni pogodbi (tj. oprostitev plačila akontacije dohodnine v Sloveniji), izplačevalcu dohodka predloži izpolnjen Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (zahtevek KIDO 5) še preden je dohodek izplačan. Plačnik davka predloži izpolnjen zahtevek pristojnemu davčnemu organu, od izplačanega dohodka pa ne izračuna in ne odtegne davka, ko od davčnega organa prejme potrjeni zahtevek. Če je bil davek od dohodka kljub oprostitvi, navedeni v mednarodni pogodbi že obračunan, prejemnik dohodka vloži pri davčnem organu Zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (zahtevek KIDO 12), na podlagi katerega se mu davek vrne. Sestavni del obrazca zahtevka KIDO 5 oziroma KIDO 12 je tudi potrdilo, da je prejemnik dohodka rezident druge države pogodbenice in na zahtevo davčnega organa tudi druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za oprostitev davka v Sloveniji Potrdilo o rezidentstvu izda pristojni organ države rezidentstva prejemnika dohodka.

Ugodnost iz mednarodne pogodbe lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki je dvojni rezident (rezident Slovenije po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 in rezident druge države pogodbenice po določilih nacionalne zakonodaje te države) in meni, da se za namene mednarodne pogodbe šteje le za rezidenta druge države pogodbenice. Več informacij v zvezi s tem najdete v dokumentu Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah.

Pomni

V primerih, ko zavezanec – nerezident v določenem obdobju (mesecu) opravlja zaposlitev delno v Sloveniji, delno pa v drugi državi, se v Sloveniji obdavči sorazmerni del dohodka iz zaposlitve, ki se nanaša na število delovnih dni posameznega meseca, ko je nerezident opravljal zaposlitev v Sloveniji.

Primeroma se delo v tujini dokazuje s pogodbo o zaposlitvi oziroma aneksom k pogodbi o zaposlitvi, potrdilom o dejanski prisotnosti na delovnem mestu v tujini, A1 obrazci, plačilnimi listami ipd., iz katerih  je razvidno, da se je (oziroma se bo) delo v določenem obdobju izvajalo v drugi državi.

Ali ste vedeli?

Davčni organ lahko v primerih, ko plačnik davka izplačuje dohodke v rednih časovnih presledkih odobri ugodnost na podlagi predloženega zahtevka KIDO 5 za daljše časovno obdobje.

Davčni organ oprostitev davka na podlagi mednarodne pogodbe ob upoštevanju podatkov, navedenih na zahtevku KIDO 5, odobri od dneva izdaje odločbe, vse dokler so izpolnjeni pogoji za oprostitev oziroma najdlje do datuma, navedenega v izreku odločbe. Če se v obdobju, za katerega je bila odobrena oprostitev davka, spremeni dejansko stanje (npr. se delo iz različnih razlogov ne opravlja izven Slovenije), mora plačnik davka navedeno upoštevati pri izračunu akontacije dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja (oprostitve davka v primeru, ko se delo opravlja v Sloveniji ni). Plačnik davka mora v tem primeru od dela plače (dohodka), ki se nanaša na delo v Sloveniji obračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj ne glede na predhodno odobreno oprostitev davka.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH