Proizvajam in/ali kupujem gume izven RS

Kdo plačuje okoljsko dajatev in se je dolžan prijaviti v register?

Oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti:

  • proizvaja gume ali obnavlja gume (samo obnavljanje nabavljenih rabljenih gum iz drugih držav članic ali tretjih držav) - proizvajalec,
  • pridobiva (nabavlja) gume iz drugih držav članic EU ali iz tretjih držav - pridobitelj

Proizvajalec, proizvajalec obnovljenih gum in pridobitelj morajo registrirati svojo dejavnost pri FU Kranjtako, da v dveh izvodih pošljejo v skladu z navodili izpolnjen obrazec »prijava dejavnosti« ali preko aplikacije ETROD. Za dostop do omenjene aplikacije je potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ki se predhodno prijavi v sistem eCarina.

Kdaj nastane obveznost za plačilo in kdaj se predloži obračun?

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so:

  • gume, proizvedene v RS, prvič dane v promet v RS (prodane) ali prvič dane v uporabo v RS
  • gume, pridobljene iz druge države članice EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane v promet v RS (prodane) ali prvič dane v uporabo v RS
  • rabljene gume, pridobljene iz druge države članice EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane kot obnovljene gume v promet v RS (prodane) ali prvič dane v uporabo

Na podlagi evidenc, ki jih vodi zavezanec se 4 x letno, do 20. aprila, 20. julija, 20. oktobra in 20. januarja predloži obračun za preteklo trimesečje.

Plačilo okoljske dajatve na koncu trimesečja je vsota trimesečnega obroka nadomestila in seštevka enot obremenitve gum, ki so bile prvič dane na trg ali v uporabo. V primeru, da v trimesečju zavezanec na trg RS ali v uporabo v RS ni dal gum, v obračunu poroča in plača trimesečni obrok nadomestila.  Obračun se predloži elektronsko preko aplikacije ETROD.

Višina dajatve

Okoljska dajatev se obračunava na podlagi:

  • letnega nadomestila zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve v višini 33,38 evra letno (na vsakem obračunu se obračuna obrok letnega nadomestila v znesku 8,35 evra) in
  • števila enot obremenitve ( v nadaljevanju ; EO) na kilogram gum. EO za posamezno vrsto gum so določene v Prilogi 1 znesek za EO znaša 0,0054 evra.

Predmet obdavčitve

So gume, ki so določene s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature. Za gume je potrebno voditi evidenco na način kot določajo predpisi.

Več o tem

Okoljske dajatve

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH