Nakup in prodaja nepremičnine

Pri prodaji nepremičnine je prodajalec zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin, razen pri prodaji nepremičnine, od katere je treba obračunati in plačati davek na dodano vrednost (DDV).

Kaj mora narediti prodajalec?

Prodajalec mora vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri finančnem uradu, na območju katerega leži nepremičnina. Napovedi mora priložiti originalno kupoprodajno pogodbo in dokazilo o lastništvu, če to ni razvidno iz zemljiške knjige.

Ali ste vedeli?

Plačnik davka na promet nepremičnin je prodajalec. Lahko pa je tudi kupec nepremičnine, če je tako navedeno v kupoprodajni pogodbi.

Odmera in plačilo davka na promet nepremičnin

Po prejemu napovedi davčni organ zavezancu odmeri davek na promet nepremičnin (2 % od vrednosti nepremičnine). Davčno osnovo predstavlja prodajna vrednost nepremičnine, če ta ustreza primerljivi tržni vrednosti te nepremičnine. Po plačilu davka, davčni organ na originalnem izvodu pogodbe potrdi, da je bil odmerjeni davek plačan. Brez potrdila o plačanem davku na promet nepremičnin namreč ni mogoče overiti podpisov na pogodbi pri notarju in opraviti vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Davek na promet nepremičnin je prihodek občine, kjer nepremičnina leži in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19 DŠ-14001.

Nepremičnino prodaja prodajalec - davčni zavezanec, identificiran za namene DDV

Prodajalec mora preveriti, če gre za dobavo, obdavčeno z DDV ali ne. Plačila DDV je oproščena dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč (zemljiških parcel, ki so z občinskim prostorskim načrtom namenjene graditvi objektov). Dobava nezazidanih stavbnih zemljišč se obdavči po splošni stopnji 22 %.

Plačila DDV je oproščena tudi dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve.

Dobava zazidanih stavbnih zemljišč se obdavči skupaj z objekti, ki stojijo na njih (v skladu z določbami ZDDV-1, ki se nanašajo na obdavčitev objektov), saj zemljišče, na katerem stoji objekt, ni predmet samostojne obdavčitve z DDV.

Dobava zazidanih stavbnih zemljišč, na katerih so objekti, pri katerih je že potekel dveletni rok od prve vselitve oziroma uporabe, je oproščena plačila. Če sta tako prodajalec kot kupec identificirana za namene DDV in če ima kupec v zvezi z nepremičnino pravico do celotnega odbitka DDV, se lahko dogovorita, da bo ta transakcija vseeno obdavčena z DDV. Davčna zavezanca morata pred opravljeno dobavo skleniti pisni dogovor, ki mora vsebovati najmanj jasno izjavo volje, da želita, da se transakcija obdavči, identifikacijsko številko za DDV davčnih zavezancev, njuno vlogo pogodbene stranke in navedbo nepremičnine, na katero se dogovor nanaša. Davčna zavezanca morata na zahtevo davčnega organa dokazati obstoj pisnega dogovora. Pri tem oblika pisnega dogovora ni posebej določena (lahko je pogodbeno določilo ali kot samostojen dokument). Obveznost za DDV v obračunu DDV izkaže kupec (obrnjena davčna obveznost na podlagi 76.a člena ZDDV-1), prodajalec pa mora o tej dobavi poročati v polju 11a obračuna DDV-O in predložiti obrazec PD-O - Poročilo o dobavah.

Dobava zazidanih stavbnih zemljišč, na katerih so objekti, pri katerih še ni potekel dveletni rok od prve vselitve oziroma uporabe, je obdavčena z DDV. Od dobave se obračuna DDV po splošni stopnji (22 %). Za dobave stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov objektov, če so del socialne politike, pa se uporablja nižja stopnja DDV.

Prodajalec, identificiran za namene DDV, mora dobavo nepremičnin vpisati v obračun DDV, in sicer:

  • če DDV obračuna prodajalec, v polji 11 in 21 ali 22,
  • če DDV obračuna kupec (če se odločita za obdavčitev dobave, ki bi bila sicer oproščena plačila DDV – 76.a člen ZDDV1), v polje 11a.

Kupec, identificiran za namene DDV, mora nabavo nepremičnine vpisati v obračun DDV, in sicer:

  • če DDV obračuna prodajalec, v polja 31,  34 (ne glede na to, ali je dobava obdavčena ali oproščena plačila DDV) ter v polja 41 ali 42, če ima pravico do odbitka DDV v zvezi s to nepremičnino,
  • če DDV obračuna kupec (če se odločita za obdavčitev dobave, ki bi bila sicer oproščena plačila DDV – 76.a člen ZDDV1), v polja 25 ali 25a, 31a, 34 (ne glede na to, ali je dobava obdavčena ali oproščena plačila DDV) ter v polja 41 ali 42, če ima pravico do odbitka DDV v zvezi s to nepremičnino.
NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH