Izmenjava podatkov, ki jih sporočajo operaterji platform (MRDP/DAC7)

Opis

Logo airbnb in Booking.com na zaslonu računalnika.
Bigstock

Digitalizacija gospodarstva v zadnjih letih hitro narašča. Rastoče digitalno platformno gospodarstvo ter čezmejna razsežnost storitev operaterjev platform postavlja izzive davčnim upravam predvsem v primerih, ko se prihodki ali obdavčljivi zneski prenašajo prek digitalnih platform s sedežem v drugi jurisdikciji.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je junija 2020 objavila vzorčna pravila za poročanje operaterjev platform v zvezi s prodajalci v delilnem gospodarstvu (angl. sharing economy) in gospodarstvu priložnostnih del (angl. gig economy).

Slovenija je dne  9. 11. 2022 podpisala Večstranski sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o dohodkih, pridobljenih z digitalnih platform (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information on Income Derived through Digital Platforms - DPI MCAA) in dne 17. 11. 2023 sprejela Uredbo o ratifikaciji DPI MCAA. Celoten seznam podpisnic DPI MCAA je objavljen na spletni strani OECD.

Na ravni Evropske Unije (EU) je bila marca 2021 objavljena Direktiva Sveta (EU) 2021/514 o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (t.i. DAC7), ki opredeljuje obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform. 
Določbe direktive so bile v slovenski pravni red prenesene decembra 2022 z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N).

V skladu z III. Č poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo operaterji digitalnih platform pristojnemu davčnemu organu (v nadaljevanju FURS) informacije o poslovni dejavnosti prodajalcev, o katerih se poroča, ki poslujejo preko digitalnih platform. Poslovne dejavnosti, za katere je obvezno poročanje vključujejo:
-    najem nepremičnin, 
-    osebne storitve, 
-    prodajo blaga in 
-    najem katerega koli načina prevoza. 

FURS bo od poročevalskih operaterjev platform prejemal naslednje informacije: 
-    identifikacijske podatke o prodajalcih, o katerih se poroča, ki so registrirani na spletnih platformah; 
-    podatke o prejetem nadomestilu, odtegnjenih pristojbinah in davkih; 
-    podatek o številu opravljenih dejavnostih ter finančnem računu, na katerega je bilo nadomestilo nakazano;
-    v primeru oddajanje nepremičnin v najem za vsako nepremičnino tudi podatki o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema.

Prodajalec, o katerem se poroča, je kateri koli aktivni prodajalec, razen izključenega prodajalca, ki je rezident Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) ali jurisdikcije, v katero se poroča ali je dal v najem nepremičnino, ki se nahaja v RS ali v jurisdikciji, v katero se poroča.

V RS poroča operater platforme, ki je rezident za davčne namene v RS, je ustanovljen v RS ali se v RS upravlja oziroma ima stalno poslovno enoto v RS in ni kvalificiran operater platforme zunaj unije. 

V primeru, da operater platforme izpolnjuje več (prej naštetih) pogojev v različnih državah članicah EU, lahko sam izbere državo članico v kateri bo poročal, vendar mora o tem obvestiti vse države članice v katerih izpolnjuje pogoje. 

Operater platforme, ki ne izpolnjuje nobenega od zgoraj naštetih pogojev v državah članicah EU (tuji operater platforme), se mora ob začetku opravljanja dejavnosti registrirati v EU; pri tem lahko sam izbere državo članico EU enkratne registracije. V kolikor se želi tuji operater platforme registrirati v RS, poda vlogo za registracijo tujega operaterja platforme pri FURS, preko portala eDavki. 

K poročanju ni zavezan izključeni operater platforme. Izključeni operater platform je v skladu z določbami pododstavka A(3) Oddelka I priloge V Direktive Sveta 2021/514/EU tisti operater platforme, ki pristojnemu davčnemu organu vnaprej in vsako leto zadovoljivo dokaže, da je poslovni model platforme tak, da nima prodajalcev, o katerih se poroča. Operater platforme, ki želi pridobiti status izključenega operaterja platforme, poda vlogo pri FURS, preko portala eDavki.

Poročevalno obdobje je koledarsko leto. Poročevalski operater platforme sporoči informacije iz 255.aa člena ZDavP-2 do 31. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je prodajalec identificiran kot prodajalec, o katerem se poroča. Informacije se sporočajo na način in v obliki, ki ju predpiše minister, pristojen za finance s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku. 

Poročevalski operaterji platform prve informacije sporočijo za poročevalna obdobja od 1. januarja 2023 dalje; informacije morajo biti FURS sporočene do 31. januarja 2024.

Če poročevalski operater platforme v koledarskemu letu, za katero se poroča, ni identificiral prodajalcev, o katerih se poroča, to sporoči FURS.

Poročevalski operaterji platform izvajajo postopke dolžne skrbnosti glede zbiranja podatkov o prodajalcih in preverjanja prodajalcev v skladu z odstavki A do E oddelka II Priloge V Direktive 2011/16/EU ter jih morajo zaključiti do 31. decembra posameznega poročevalnega obdobja. Poročevalski operater platforme vodi evidenco glede postopkov dolžne skrbnosti in jo hrani še pet let po koncu poročevalnega obdobja, na katerega se nanaša.

FURS preverja, ali poročevalski operaterji platform izpolnjujejo postopke dolžne skrbnosti in zahteve glede poročanja iz oddelkov II in III Priloge V Direktive 2011/16/EU.

FURS sporoča informacije v zvezi s tujimi in izključenimi operaterji platform v centralni register, vzpostavljen pri Evropski komisiji. 

FURS z avtomatično izmenjavo pristojnemu organu države članice, v kateri je prodajalec, o katerem se poroča, rezident (če prodajalec, o katerem se poroča, opravlja storitve najema nepremičnin, pa tudi pristojnemu organu države članice, v kateri se nahaja nepremičnina), sporoči določene podatke o vsakem prodajalcu, o katerem se poroča. Sporočanje se izvede v dveh mesecih po koncu poročevalnega obdobja – to je v enem mesecu po izteku roka za poročanje operaterjev, ki je določen na dan 31. januarja v letu, ki sledi poročevalnemu obdobju. FURS bo tako informacije, za poročevalno obdobje 2023, s pristojnimi organi drugih jurisdikcij, preko avtomatične izmenjave, izmenjal do 28. 2. 2024.

Za dodatne informacije je na voljo elektronski naslov dac7.fu(at)gov.si.

MENI
SKRIJ
NA VRH