Registracija dejavnosti

Preden zavezanec začne s poslovanjem, se mora odločiti, v kateri pravnoorganizacijski obliki bo organiziral svoje poslovanje. Povedano drugače, odločiti se mora, ali bo dejavnost opravljali kot fizična oseba z dejavnostjo (tj. kot s. p. ali kot druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost - npr. kot odvetnik, notar, zobozdravnik – zasebnik, samostojni novinar, samostojni kulturni delavec itd.) ali v okviru pravne osebe (tj. v okviru d. o. o., d. n. o., društva, zadruge, zavoda itd.). Ko se o tem odloči, se mora registrirati pri pristojnem registrskem organu in vpisati v uradno evidenco organa (t. i. primarni register). Tako je za s. p. registrski organ Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES), ki s. p. vpiše v Poslovni register Slovenije (PRS). Za društvo je registrski organ Upravna enota, ki društvo vpiše v Register društev. Gospodarske družbe pa v sodni register vpiše sodišče. Samostojni novinarji, samostojni kulturni delavci, odvetniki, zasebni raziskovalci in ostali samozaposleni, ki nimajo registrirane dejavnosti kot samostojni podjetniki, se morajo vpisati v primarni register svoje dejavnosti (npr. novinarji v razvid samostojnih novinarjev, kulturniki v razvid samozaposlenih v kulturi,…). Po vpisu v primarni register se morajo vpisati tudi v PRS.

Potreben je tudi vpis v davčni register. Vpis fizične osebe, ki opravlja dejavnost in pravne osebe v davčni register se izvede bodisi po uradni dolžnosti, bodisi na podlagi prijave za vpis v davčni register.

Takoj ali najpozneje v osmih dneh po vpisu v PRS je treba prek vstopne točke SPOT oziroma spletnega portala SPOT ali neposredno finančnemu uradu prek obrazca DR-03 (fizične osebe z dejavnostjo) ali obrazca DR-04 (pravne osebe) sporočiti podatke, ki jih Finančna uprava RS ne pridobi po uradni dolžnosti. To so podatki o številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, plačilnih računih v tujini, povezanih osebah, osebi, ki vodi poslovne knjige, itd.

Naloge točk SPOT opravljajo izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), drugih zbornic in upravnih enot (UE), ki imajo status točke SPOT, Slovenske poslovne točke SPOT svetovanje,… Prek portala SPOT se lahko oddajo tudi podatki o predvidenih prihodkih in odhodkih oziroma zahtevek za ugotavljane davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig in podatki o socialnem zavarovanju za potrebe ZZZS, kot so obrazci M-1, M-3, M-2, M-DČ.

Druge fizične osebe, ki začnejo opravljati dejavnost, za katero ne obstaja primarni register (npr. osnovna ali druga kmetijska dejavnost, samozaložništvo), so se dolžne vpisati neposredno v davčni register najkasneje v 8 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.

Več o vpisu dejavnosti fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe v davčni register si lahko preberete v podrobnejših opisih. Z vpisom v davčni register postane zavezanec, zavezan za davek od dohodka iz dejavnosti, če se je registriral kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, oziroma zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb, če se je registriral kot pravna oseba. Zavezanec za davek mora pridobiti digitalno potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-CA, POSTA®CA, HALOCOM CA, AC NLB), da bo lahko kasneje preko eDavkov davčnemu organu predlagal obračune ter ostale dokumente in prevzemal dokumente. Več o eDavkih in digitalnem potrdilu.

Ali ste vedeli?

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, lahko za opravljanje plačilnega prometa odpre račun vrste T. Lahko pa se odloči, da bo za poslovne namene uporabljala svoj osebni račun, ki je vrste A. Uporabo osebnega računa (vrste A) za opravljanje dejavnosti mora v skladu s šestim odstavkom 192. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) sporočiti svojemu ponudniku plačilnih storitev. Neizpolnjevanje te obveznosti predstavlja prekršek, za katerega je v četrtem odstavku 310. člena ZPlaSSIED predpisana globa. Podatki o osebnem računu, ki ga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, uporablja tudi za poslovne namene, se vodijo v Registru transakcijskih računov. Ti podatki so skladno s prvim odstavkom 194. člena ZPlaSSIED javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH