Proizvajam in/ali kupujem mazalna olja in tekočine izven RS

Kdo plačuje okoljsko dajatev in se je dolžan prijaviti v register?

Oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti:

  • pridobi (kupi) mazalna olja iz druge države članice EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije - pridobitelj
  • proizvaja mazalna olja -proizvajalec

Pridobitelj in proizvajalec morata registrirati svojo dejavnost pri FU Kranj  tako, da v dveh izvodih pošljejo v skladu z navodili izpolnjen obrazec »prijava dejavnosti« ali preko aplikacije ETROD. Za dostop do omenjene aplikacije je potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ki se predhodno prijavi v sistem eCarina

Uvoznik mazalnih olj (iz tretjih držav) dajatev plača ob uvoznem carinjenju, zato registracija ni potrebna.

Kdaj nastane obveznost za plačilo in kdaj se predloži obračun?

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane:

  • ko je mazalno olje prvič prodano (dano v promet) na ozemlju Republiki Sloveniji, če gre za proizvodnjo v RS,
  • ob pridobitvi mazalnega olja iz druge države članice EU,
  • ob uvozu mazalnega olja iz tretjih držav.

Za olja, ki jih zakonodaja določa kot predmet obdavčitve je potrebno voditi evidenco (uvoznikom to ni potrebno) mazalnih olj po vrsti, količini in namenu porabe.

Na podlagi evidence se enkrat mesečno do 25. v mesecu za pretekli mesec predloži obračun. Obračun se predloži tudi, če v davčnem obdobju obveznost ni nastala. Predloži se v elektronski obliki preko aplikacije ETROD.

Višina dajatve

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je masa mazalnega olja, izražena v kilogramih. Za preračun prostorninskih enot v masne se uporablja faktor 0,9 ali dejanska gostota.

Višina okoljske dajatve znaša:

  • 50 % zneska, določenega za kilogram mazalnega olja iz drugega razreda, (0,0793 evra/kg) in
  • 100 % zneska, določenega za kilogram mazalnega olja iz prvega razreda (0,1586 evra/kg)

Predmet obdavčitve

Olja, za katera se plača okoljska dajatve so razdeljena v dva razreda in določena s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature. Tarifne oznake posameznega razreda mazalnih olj so objavljene na spletni strani.

Več o tem

Okoljske dajatve

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH