Proizvajam in/ali kupujem električno in elektronsko opremo (EE-oprema) izven RS

Kdo plačuje okoljsko dajatev in se je dolžan prijaviti v register?

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaradi izvajanja dejavnosti:

  • nabavlja (pridobitelj) EE-opremo v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z namenom prodaje ali jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik
  • proizvaja in prodaja EE-opremo pod svojim blagovnim znakom, ali prodaja pod svojim blagovnim znakom EE-opremo, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji EE-opreme

Pridobitelj in proizvajalec morata registrirati svojo dejavnost pri FU Kranj tako, da v dveh izvodih pošlje v skladu z navodili izpolnjen obrazec »prijava dejavnosti« ali preko aplikacije ETROD. Za dostop do omenjene aplikacije je potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ki se predhodno prijavi v sistem eCarina.

Kdaj nastane obveznost za plačilo in kdaj se predloži obračun?

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:

  • EE-oprema, proizvedena v Republiki Sloveniji, prvič dana v promet (prodana, dana v uporabo) v RS ali prvič uporabljena v RS, če je proizvajalec te opreme tudi njen končni uporabnik
  • EE-oprema, pridobljena (nabavljena) v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav, prvič dana v promet (prodana, dana v uporabo) v RS ali ob prvi uporabi EE-opreme v RS, če je pridobitelj te opreme tudi njen končni uporabnik

Na podlagi evidenc, ki jih vodi zavezanec se 2 x letno, do 20. julija in 20. januarja za preteklo polletje predloži obračun.

Zavezanec mora voditi evidenco o dajanju EE-opreme v promet, ločeno po vrsti in količini EE opreme, za katero je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Iz evidence, ki se vodi ločeno za proizvedeno in pridobljeno EE-opremo, mora biti za EE-opremo razvidno naslednje:

  • tarifna oznaka KN,
  • število kosov in masa po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature,
  • razredi in tipi EE-opreme po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature,
  • število kosov (masa) EE-opreme po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature, razredih in tipih, ki jo je proizvajalec iznesel na območje EU.

Plačilo okoljske dajatve na koncu polletja je vsota obroka nadomestila in zmnožka števila enot obremenitve določene za posamezni razred EE-opreme in količine EE- opreme v kg. V primeru, da v polletju zavezanec na trg RS ali v uporabo v RS ni dal EE-opreme, v obračunu poroča in plača polletni obrok nadomestila.

Obračun se predloži v elektronski obliki preko aplikacije ETROD.

Višina dajatve

Okoljska dajatev se obračunava na podlagi:

  • letnega nadomestila zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve, ki znaša 33,38 evra letno (na vsakem obračunskem obrazcu se obračuna obrok polletnega nadomestila v znesku 16,69 evra) in
  • zneska, ki ga dobimo kot produkt števila enot obremenitve določene za posamezni razred EE-opreme in količine EE-opreme v kg

Enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne EE-opreme (v nadaljevanju: EO) znaša 0,0083 evra. Število EO za posamezen razred EE-opreme je določen v prilogi 1 uredbe.

Predmet obdavčitve

Okoljska dajatev se plačuje za EE-opremo, za prenosne baterije in akumulatorje, ki se razvrščajo v razrede EE-opreme in tipe baterij.

Več o tem

Okoljske dajatve

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH