Poslovanje v tujini

Slovenski rezidenti – pravne osebe so obdavčeni po t. i. načelu obdavčitve svetovnega dohodka, kar pomeni, da so zavezani za plačilo davka v Sloveniji od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in zunaj nje. Za rezidenta se šteje zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji, kakor tudi zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pa kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji. Pravne osebe, ki se štejejo za rezidente Slovenije in poslujejo tudi izven Slovenije, morajo tudi za del poslovanja v tujini ugotavljati prihodke in odhodke v skladu s slovensko davčno zakonodajo ter te prihodke in odhodke vključiti v obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga sestavljajo za davčno leto že za del poslovanja v Sloveniji. V tem primeru imajo možnost v obračunu uveljavljati tudi odbitek v tujini plačanega davka iz naslova poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti, za kar pa morajo davčnemu organu predložiti ustrezna dokazila.

Kadar zavezanec rezident Slovenije opravlja posle izven Slovenije, se lahko takšna dejavnost šteje po domači zakonodaji tuje države za poslovno enoto in s tem obdavčljivo v tujini. Pri ugotavljanju dohodkov oziroma dobička takšne stalne poslovne enote za davčne namene gostujoče države se upoštevajo in uporabljajo davčna pravila tuje države in pravila relevantne mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja, kadar je ta sklenjena. 

Stalna poslovna enota je del slovenske družbe, ki v tujini opravlja dejavnost, ni pa v tujini registrirana kot samostojna pravna oseba po notranjem pravu države pogodbenice. Podjetje, registrirano v Sloveniji (državi rezidentstva), ki ima  poslovno enoto v tujini, v svojih poslovnih knjigah evidentira vse prihodke in odhodke, ki jih v tujini (državi vira) ustvari njegova poslovna enota.

Zavezanec rezident  lahko v skladu s pravili domače zakonodaje oz. relevantne mednarodne pogodbe uveljavlja odpravo dvojne obdavčitve (tj. odbitek v tujini plačanega davka).

Več informacij o obdavčitvi pravnih oseb si lahko preberete pod področjem Davek od dohodkov pravnih oseb.

Ali ste vedeli?

Za odpravo dvojne obdavčitve dohodkov lahko rezident od obveznosti za plačilo davka po obračunu za posamezno davčno obdobje odšteje znesek dokončnega in plačanega davka v tujini. V zvezi s tem mora predložiti ustrezna dokazila. Znesek odbitka tujega davka je omejen na znesek davka, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodkov, doseženih v drugi državi.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH