Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Zavezanec obračunava in plačuje davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: DDPO) na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter po načelu samoobdavčitve in sicer na podlagi obračuna, ki ga praviloma sestavi za koledarsko leto. Zavezanec pa lahko obvesti davčni organ, da bo njegovo davčno obdobje enako njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta, pri čemer tako izbrano obdobje ne sme presegati obdobja 12 mesecev.

Zavezanec za predložitev obračuna DDPO je pravna oseba domačega ali tujega prava, ki je:

  • rezident RS in mora obračunati davek od vseh dohodkov (tako tistih z virom v Sloveniji kot tistih z virom v tujini) ali
  • nerezident RS, ki je v Sloveniji zavezan za obračun in plačilo davka od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote nerezidenta v Republiki Sloveniji.

Obračun DDPO mora oddati tudi zavezanec, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti (npr. zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ipd.), tudi če v celoti ugotavlja dohodke iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti.

Zavezanec predloži obračun DDPO na obrazcu in sicer obvezno v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Zavezanec mora obračun DDPO za preteklo koledarsko leto predložiti najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta (torej najpozneje do 31. marca), oziroma v treh mesecih po preteku poslovnega leta za preteklo poslovno leto, če je zavezanec izbral za svoje davčno obdobje poslovno leto, ki je različno od koledarskega in je o tem obvestil davčni organ. V primeru prehoda davčnega obdobja (iz koledarskega leta v poslovno leto ali obratno) mora zavezanec prav tako oddati obračun za prehodno obdobje (ki je krajše od 12 mesecev) v treh mesecih po koncu tega prehodnega obdobja.

Posebnosti pri sestavljanju in predlaganju obračuna DDPO veljajo tudi za zavezanca, ki se statusno preoblikuje ali pa se pri njem začne postopek prisilne poravnave oziroma za zavezanca, nad katerim se začne insolvenčni postopek (stečaj, likvidacija) oziroma preneha s poslovanjem. Zakonski roki za predložitev obračuna v teh primerih so različni in praviloma krajši od treh mesecev po poteku obdobja, za katerega se sestavi davčni obračun.

Zavezanec, ki želi od 1. 1. tekočega leta dalje spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, mora v obračunu DDPO za preteklo koledarsko leto, oddanem do 31. 3. tekočega leta, v splošnih podatkih v prilogi 1 obračuna označiti:

  • priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolniti prilogo 20 obračuna, če želi ugotavljati davčno osnovo na ta način in izpolnjuje vse pogoje za to, ali
  • obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, če ne izpolnjuje več pogojev za ugotavljanje davčne osnove na takšen način ali pa ne želi več ugotavljati davčne osnove na takšen način.

Plačilo davka po obračunu

V obračunu se izračuna davek, od katerega se odštejejo obroki akontacije, ki so bili obračunani in plačani za obdobje obračuna. Razliko za doplačilo davka mora zavezanec plačati v 30-tih dneh po predložitvi obračuna, če pa je znesek med obdobjem plačanih obrokov akontacije višji od davčne obveznosti po obračunu, dobi zavezanec preveč plačane akontacije vrnjene (ali se pobotajo v primeru davčnega dolga) prav tako v 30-tih dneh po predložitvi obračuna.

S predložitvijo novega obračuna se spremenijo tudi zneski akontacij za tekoče obdobje, zato se po predložitvi obračuna spremenijo tudi obroki akontacije za tekoče obdobje, ki so bile do tedaj že plačane na podlagi predhodnega obračuna (obroki akontacije za mesec januar in februar). Zavezanec  mora v primeru, da so obroki akontacije po novem obračunu višji, razliko v višini obroka za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije (primer: če je obračun za preteklo koledarsko leto predložen v mesecu marcu, mora zavezanec razliko za obrok akontacije za januar in februar plačati hkrati s plačilom obroka (novega) za mesec marec, t.j. do 20. 4.). Če je višina akontacij na podlagi novega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije vrnejo (ali pobotajo z morebitnim davčnim dolgom zavezanca) v 30-tih dneh po predložitvi novega obračuna.

Davek od dohodka pravnih oseb se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-80004.

Ali obračuna ne morete pravočasno predložiti?

Zavezancu, ki iz opravičljivih (nepredvidljivih in neodvrnljivih) razlogov ne more predložiti obračuna v predpisanem roku, lahko davčni organ, na njegov predlog, dovoli predložitev obračuna po izteku predpisanega roka. Zavezanec mora v predlogu izkazati opravičljive razloge. Predlog zavezanec vloži najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna. Tako predložen obračun se šteje za pravočasnega.

Ali ste vedeli?

Finančna uprava letno prejme več kot 100 tisoč obračunov DDPO. Skupni letni prihodki vseh pravnih oseb, izkazani v obračunu DDPO, pa znašajo več kot 100 milijard evrov.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH