Embaliram in/ali kupujem embalirano blago izven RS

Kdo plačuje okoljsko dajatev in se je dolžan prijaviti v register?

Oseba s sedežem v RS, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v Republiki Sloveniji (proda embalirane izdelke, proda embalažo za polnjenje na prodajnem mestu) in je:

 • embaler
 • pridobitelj embaliranega blaga
 • proizvajalec embalaže, ki je namenjena polnjenju na prodajnem mestu (ni namenjena embaliranju blaga)
 • pridobitelj embalaže, ki je namenjena polnjenju na prodajnem mestu (ni namenjena embaliranju blaga)
  • in ima nad 15 ton embalaže letno in izjeme - tudi pod 15 ton (embalaža iz PVC, plastične nosilne vrečke, nagrobne sveče) mora registrirati svojo dejavnost pri FU Kranj tako, da v dveh izvodih pošlje v skladu z navodili izpolnjen obrazec »prijava dejavnosti« ali preko aplikacije ETROD. Za dostop do omenjene aplikacije je potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ki se predhodno prijavi v sistem eCarina.
  • če letna količina embalaže dane na trg RS znaša pod 15 ton letno –  se mora registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), ter poroča 1x letno na ARSO

Kdaj nastane obveznost za plačilo in kdaj se predloži obračun?

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:

 • blago, embalirano v Republiki Sloveniji, prvič dano v promet (prodano) v Republiki Sloveniji ali ko jeprvič uporabljeno (razpakiranje zaradi proizvodnje, prepakiranja, nadaljnje prodaje) če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik
 • embalirano blago, pridobljeno (nabavljeno) iz druge države članice EU ali uvoženo iz tretjih držav, prvič dano v promet v Republiki Sloveniji (prodano) ali ob prvi uporabi embaliranega blaga, če je pridobitelj tega blaga tudi njegov končni uporabnik
 • embalaža, ki je namenjena polnjenju na prodajnem mestu (ni namenjena embaliranju blaga), pridobljena (nabavljena) iz druge države članice EU ali uvožena iz tretjih držav ali proizvedena v Republiki Sloveniji, prvič dana v promet v Republiki Sloveniji ali ob njeni prvi uporabi, če je pridobitelj ali proizvajalec te embalaže tudi njen končni uporabnik

Na podlagi evidenc, ki jih vodi zavezanec se 4 x letno, do 20. aprila, 20. julija, 20. oktobra in 20. januarja za preteklo trimesečje predloži obračun.

Plačilo okoljske dajatve na koncu trimesečja je vsota trimesečnega obroka nadomestila in seštevka enot obremenitve embalaže, ki je bila prvič dana v promet ali v uporabo. V primeru, da v trimesečju zavezanec v promet ali v uporabo ni dal embalaže, v obračunu poroča in plača trimesečni obrok nadomestila.

Za embalažo, ki jo zavezanci prvič dajo v promet ali uporabo, morajo v primeru, da količina embalaže presega 15 ton na letni ravni in v določenih primerih tudi pod 15 ton – izjeme (plastika iz PVC-ja, plastične nosilne vrečke in nagrobne sveče), poročati tudi količino, za katero zagotavljajo ravnanje z odpadno embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo. To pomeni, da je zavezanec dolžan sklenit pogodbo o ravnanju (DROE) ali biti vpisan v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo.

Obračun se predloži v elektronski obliki preko aplikacije ETROD.

Višina dajatve

Okoljska dajatev se obračunava na podlagi:

 • letnega nadomestila zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve, ki znaša 33,38 evra (na vsakem obračunskem obrazcu se obračuna obrok trimesečnega nadomestila v znesku 8,35 evra) in
 • zneska za število enot obremenitve določene za posamezno vrsto embalaže glede na količino embalaže v kg

Znesek za eno enoto obremenitve (v nadaljevanju: EO) znaša 0,0017 evra. Število EO za posamezno vrsto embalaže je določeno v prilogi 1 uredbe.

Predmet obdavčitve

Predmet obdavčitve je embalaža. To so vsi izdelki iz kateregakoli materiala in pomožna sredstva namenjeni temu, da blago (surovino, izdelke) obdajajo ali držijo skupaj zaradi:

 • hranjenja ali varovanja
 • rokovanja
 • dostave na poti od embalerja do končnega uporabnika

Bolj podrobno o tem kaj se šteje za embalažo, o podrobnejši delitvi embalaže po funkciji in dodatna merila za uvrščanje predmetov med embalažo najdete na spletu.

Več o tem

Okoljske dajatve

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH