Nadzor nad prevozi v cestnem prometu

Opis

Simbolična slika.
FURS

Finančna uprava Republike Slovenije izvaja nadzor nad prevozi po cestni po naslednjih zakonih:

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)

Nadzore po Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) oziroma nad pravilno uporabo tahografa ter upoštevanjem pravil glede časov vožnje, odmorov in obveznih počitkov voznikov izvajajo uslužbenci mobilnih oddelkov v okviru nadzorov nad prevozi po cesti in so usposobljeni po Programu strokovnega usposabljanja za nadzorne organe, pooblaščene za izvajanje nadzora po ZDCOPMD. Pooblaščene osebe za izvajanje nadzora po ZDCOPMD v primeru suma kršitev lahko:

 • odredijo izredni pregled zapisovalne naprave v pooblaščeni delavnici za tahografe,
 • začasno odvzamejo prometno dovoljenje in registrske tablice ter prepovejo uporabo vozila,
 • prepovejo nadaljnjo vožnjo in začasno odvzamejo vozniško dovoljenje, kadar voznik prekorači dovoljeni čas vožnje ali ne upošteva določb, ki se nanašajo na predpisane odmore in počitke,
 • začasno odvzamejo voznikovo kartico v primerih, ko je ta ponarejena ali ko voznik uporablja kartico, ki ni njegova last.

Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

Po določbah Zakona o prevozih v cestnem prometu je Finančna uprava Republike Slovenije pooblaščena, da na celotnem ozemlju Republike Slovenije preverja, ali imajo domači prevozniki, prevozniki Skupnosti in tuji prevozniki pri opravljanju prevozov v cestnem prometu dovolilnice, dovoljenja, druge dokumente in listine, predpisane v Zakonu o prevozih v cestnem prometu, predpisih Skupnosti in mednarodnih sporazumih. Finančni organi opravljajo tudi nadzor nad izvajanjem določb 11. in 12. odstavka 102. člena tega zakona na sedežu in v drugih poslovnih prostorih oseb, navedenih v tem členu.

Finančna uprava je okviru pristojnosti iz prvega odstavka 117. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu pooblaščena, da začasno odvzame dokumente, s katerimi se je pri opravljanju prevoza izkazal voznik prevoznika če:

 • dvomi o njihovi originalnosti,
 • dokumenti niso ustrezni,
 • dokumenti niso pravilno izpolnjeni, ali če voznik ne spoštuje pogojev, navedenih v dokumentu.

Zakonu o prevozih nevarnega blaga (ZPNB)

Uradne osebe finančne uprave republike Slovenije nadzorujejo izvajanje zakona o prevozih nevarnega blaga in na njegovi podlagi izdane izvršilne predpise pri vnosu nevarnega blaga na carinsko območje evropske unije ali iznosu z njega, pri postopkih za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe nevarnega blaga ter v okviru finančnega nadzora na cesti.

V okviru izvajanja nadzora se preverja ali prevoznik (voznik) in drugi udeleženci pri prevozu nevarnega blaga spoštujejo določila konvencije ADR o prevozu nevarnega blaga v mednarodnem cestnem  prometu in določila zakona o prevozu nevarnega.

Preverja se ali blago ustreza navedbam na prevozni listini, ali so predložene listine veljavne in ustrezne glede na vrsto nevarnega blaga, ki se prevaža.

V primeru ugotovljenih kršitev lahko nadzorni organi glede na kategorijo kršitve:

 • vozilo izloči iz prometa ter vozniku prepove nadaljnjo vožnjo,
 • odredi odpravo pomanjkljivosti na kraju samem, če pri tem niso ogroženi ljudje, stvari ali okolje.

Finančni urad Novo mesto je pristojen za koordinacijo in usmerjanje postopkov nadzora ter drugih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu in je zanje pristojna Finančna uprava Republike Slovenije.

Sporazumi, konvencije in protokoli

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 • Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 15. marca 2006 o usklajevanju,  določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 s spremembami in  dopolnitvami
 • Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta,  z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom
 • Uredba Sveta (EGS) 3821/85, z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba  Komisije (EU) št. 581/2010,  z dne 1. julija 2010  o najdaljših obdobjih za prenos ustreznih podatkov z enot v vozilu in voznikovih kartic
 • Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES
 • Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga
 • Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006
 • Uredba Komisije (EU) št. 361/2014, z dne 9. aprila 2014 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov za mednarodni avtobusni prevoz potnikov in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2121/98

Direktive

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Drugo

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH