Kontakti

Prijavite kršitev – prijava je lahko tudi anonimna

Katere informacije posredovati?

V prijavi je potrebno navesti  čim bolj natančne podatke o kršitvi, saj le ti omogočajo učinkovito in uspešno izvedbo postopka na podlagi podane prijave.

Prijavitelje prosimo, da pri prijavi:

 1. navedejo čim več podatkov o kršitelju
 2. na kratko opišejo kršitve (podatki o vrsti kršitve ter datumu in kraju kršitve),
 3. priložijo morebitna dokazila, ki kažejo na sum storitve kršitve (na primer fotografije, listine, podatke o pričah, …. 

Kam posredovati informacije?

Posamezniki lahko vse informacije posredujejo Finančni upravi RS in sicer:

 • na anonimni telefon 080 11 22
 • po elektronski pošti na naslov prijave.fu(at)gov.si
 • po pošti na naslov Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
 • osebno na najbližjem finančnem uradu v času uradnih ur 

Anonimni telefon je odzivnik, kjer se izjava posameznika zgolj posname, ni pa se mogoče pogovoriti z uradno osebo Finančne uprave RS.

Obrazec za prijavo kršitev

Varovanje tajnosti vira prijave

Zakon o finančni upravi določa, da je uradna oseba dolžna varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij. Tako se podatki o prijavitelju ne smejo posredovati, prijava pa je lahko tudi anonimna.

Lažna prijava

Fizična oseba, ki da lažno prijavo, se v skladu z 38. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje s 500 EUR globe. V posebno hudih primerih se ob zakonsko izpolnjenih pogojih kriva ovadba v skladu z 283. Kazenskega zakonika šteje za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do dveh let.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov 

Upravljavec osebnih podatkov je Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana, elektronski naslov gfu.fu(at)gov.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer) Finančne uprave Republike Slovenije je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo.furs(at)gov.si in telefonski številki 01 478 39 29.

Obdelave osebnih podatkov

Finančna uprava Republike Slovenije obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo, izključno za izvajanje svojih zakonitih pristojnosti.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju so določene v zakonu, ki ureja varovanje osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, in sicer se osebni podatki lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je z zakonom določeno, da se podatki obdelujejo le na podlagi  osebne privolitve posameznika, čigar podatek se obdeluje. Finančna uprava Republike Slovenije obdeluje osebne podatke le za namene, določene z zakonom, v primeru podanega soglasja pa le za namene, za katere je soglasje podano. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svoje soglasje oziroma privolitev kadarkoli prekliče.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju so določene v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) in v določenem delu, v zakonu, ki ureja varovanje osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Obdelava osebnih podatkov v skladu s prvim odstavkom 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov se lahko izvaja, če:

 1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov,
 2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti organa, kot upravljavca;
 4. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti dodeljene organu kot upravljavcu.

Finančna uprava Republike Slovenije obdeluje osebne podatke le za namene, določene z zakonom, v primeru podanega soglasja pa le za namene, za katere je soglasje podano, pri čemer izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov in z osebnimi podatki ravna s potrebno skrbnostjo ter si prizadeva za čim bolj učinkovito obvladovanje tveganj. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svoje soglasje oziroma privolitev kadarkoli prekliče.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje Finančna uprava Republike Slovenije, se lahko kadar koli posvetuje s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, saj ima:

 • pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora.

Finančna uprava Republike Slovenije sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po pošti na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana, na elektronski naslov gfu.fu(at)gov.si ali na elektronski naslov pooblaščene osebe dpo.furs(at)gov.si. Na popolne zahteve zagotavlja odgovor v roku 30 dni od prejema zahteve.

Posameznik, ki uveljavlja svoje zahteve v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, se mora ustrezno identificirati in opredeliti svojo zahtevo. Zaradi lažjega razumevanja zahteve in v pomoč posameznikom je na voljo tudi obrazec za uveljavljanje pravic. Obrazec lahko izpolnite v elektronski ali fizični obliki. Ne pozabite, obrazec lahko podpišete ročno ali elektronsko. Potreben je podroben in natančen opis zahteve in podatkov, do katerih želi posameznik dostopati. Ob upravičenem dvomu v vašo identiteto, ste lahko pozvani, da predložite kopijo dokumenta za potrditev identitete ali se kako drugače identificirate.

Posameznik lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pritožbo vloži tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov – Informacijskem pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip(at)ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

Hranjenje osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od pravne podlage obdelave in namena obdelave.

Generalni finančni urad
Šmartinska 55
1000 Ljubljana

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščena uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:

Tadeja KALISTER
tadeja.kalister(at)gov.si

Obrazec zahteve za dostop do informacij javnega značaja

Generalni finančni urad
Odnosi z javnostmi
Šmartinska 55
1000 Ljubljana

Za komuniciranje sta v Finančni upravi RS pristojna predstavnika za odnose z javnostmi:

Barbara ŠKRINJAR
T: 01 478 3920
E: mediji.fu(at)gov.si
Stojan GLAVAČ
T: 01 478 2787
E: mediji.fu(at)gov.si
NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH