Dohodnina - Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti je dohodek, ki je pridobljen z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na kmečkem gospodinjstvu. V skladu z Zakonom o dohodnini se kot osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost šteje:

  • pridelava, kot je določena s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o evidentiranju nepremičnin in je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč ter je ustrezno evidentirana v zemljiškem katastru;
  • pridelava posebnih kultur, kot je določena s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in evidentirana pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja;
  • čebelarstvo, določeno s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka, vezano na panje, evidentirane v registru čebelnjakov;
  • pridelava na kmetijskih in gozdnih zemljiščih izven Slovenije.

Kmečko gospodinjstvo je opredeljeno kot skupnost ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali več gospodinjstev, ki so na dan 30. junija v davčnem letu evidentirani na istem naslovu in njihov skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti znaša najmanj 200 eurov. 

V skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se vštevajo potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih (katastrski dohodek kmetijskih zemljišč, katastrski dohodek gozdnih zemljišč, katastrski dohodek posebnih kultur, katastrski dohodek vina), potencialni tržni dohodki od pridelave v panjih in drugi dohodki, kot so plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju: kmetijske subvencije). Kot dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo se šteje tudi dohodek od malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki se štejejo za pridelke osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in je oproščen dohodnine. 

Davčni organ zavezancem za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti izda odločbo o odmeri obveznosti iz kmetijstva za davčno leto.  V odločbi se odmeri akontacije dohodnine od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj, ter obvesti zavezanca za dohodnino o davčni osnovi od prejetih kmetijskih subvencij in med letom plačani predhodni akontaciji dohodnine iz tega naslova, ki mu pripada v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu. 

Zavezanec za dohodnino od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj je vsak posamezni član kmečkega gospodinjstva, in sicer za katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč v RS, ki jih ima pravico uporabljati in od pavšalne ocene dohodka na panj za čebelje panje, ki jih ima v uporabi.

Zavezanci za dohodnino od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč izven RS, od pridelave posebnih kultur, od proizvodnje vina iz lastnega pridelka grozdja ter od drugih dohodkov v zvezi z OKGD, pa so vsi člani kmečkega gospodinjstva, za katere zakon določa, da se zanje šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in sicer v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu.

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo

MENI
SKRIJ
NA VRH