Vstop blaga v EU

Opis

Kontejnerski terminal.
Bigstock

Carinska zakonodaja določa, da je potrebno za blago, ki se vnese na carinsko območje Unije (razen predpisanih izjem), vložiti vstopno skupno deklaracijo (VSD).

VSD se vloži v predpisanih rokih glede na vrsto prevoza (letalo, ladja, železnica, cesta), pri carinskem uradu prvega vstopa, preden je blago vneseno na carinsko območje Unije. Vložnik VSD je lahko prevoznik, uvoznik, prejemnik  ali druga upravičena oseba, ki lahko blago predloži oz. ga da predložiti na uradu prvega vstopa.

Podatke za VSD je gospodarski subjekt v primeru pomorskega cestnega ali železniškega prevoza dolžan posredovati carinskemu organu v elektronski sistem nadzora uvoza (ICS). V letalskem prometu se podatki o VSD posredujejo v novi sistem ICS2.

ICS2 je namenjen zbiranju, obdelavi ter hranjenju podatkov o blagu, ki vstopa v EU pred njegovim prihodom. ICS2 se uvaja v uporabo postopoma, po posameznih fazah (objavah) in s tem povezanih datumih, določenih v točki 17 priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) št. 2879/2023

Obvestilo o prihodu

Upravljavec prevoznega sredstva (pomorski, zračni promet), ki vstopa na carinsko območje Unije z obvestilom o prihodu obvesti carinski urad prvega vstopa o prihodu prevoznega sredstva.  Slovenija ne ponuja nacionalne rešitve za to funkcionalnost, kar pomeni, da se bodo vse funkcionalnosti izvajale v okviru sistema ICS2.

Obvestilo o predložitvi

Blago, ki se vnese na carinsko območje Unije, mora biti predloženo carini takoj ob prihodu v namembni carinski urad ali na drug kraj, ki so ga carinski organi določili ali odobrili, ali v prosto cono. Oseba, ki predloži blago, se mora sklicevati na VSD ali na deklaracijo, ki vsebuje najmanj navedbe, potrebne za VSD, ali deklaracijo za začasno hrambo, razen, kadar se obveznost vložitve VSD opusti.

Obvestilo o predložitvi za letalski promet se vlaga v nacionalni vstopni sistem (NES), ki je nacionalna komponenta ICS2 sistema. Nabor podatkov je  usklajen z naborom podatkov iz stolpca G3 priloge B Izvedbene in Delegirane uredbe.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH