Vračilo trošarine obdelovalcem zemljišč

Kdo je upravičen do vračila trošarine?

Do vračila trošarine v višini 70 % povprečnega zneska trošarine, predpisane za plinsko olje za pogonski namen, so za energente, ki jih dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, upravičeni kupci – fizične osebe, ki:

  • so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirani kot nosilci kmetijskega gospodarstva in so imeli na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v Republiki Sloveniji v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe, da njihova normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijsko zemljišče in gozd oziroma vsaj 150 litrov za gozd,
  • niso nosilci kmetijskega gospodarstva – kmetije in so imeli na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v Republiki Sloveniji v uporabi toliko gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba goriva znaša vsaj 150 litrov.

Obrazec

Vloga za vračilo trošarine TRO-A za predhodno leto se odda do 30. junija tekočega leta v elektronski obliki preko portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo informacijski sistem E-TROD.

Vračilo trošarine

Vračilo trošarine se uveljavlja za dejansko porabljene količine goriva, nabavljenega v RS, vendar največ do višine normativne porabe. Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v preteklem letu, kot ga ugotovi minister za finance.

Za uveljavitev vračila fizičnim osebam se upoštevajo izvirniki računov o nabavi goriva, ki se predložijo na zahtevo pristojnega organa. Pri uveljavljanju vračila za gozd mora vlagatelj za kmetijsko gospodarstvo – kmetijo z več lastniki ali uporabniki gozda zahtevku za vračilo priložiti pooblastilo z identifikacijskimi podatki vseh lastnikov ali uporabnikov gozda ter njihovim podpisom, s katerim soglašajo, da vlagatelj uveljavlja vračilo trošarine v imenu vseh upravičencev.

Ali ste vedeli?

Višina vračila za 1000 litrov porabljenih energentov za leto 2022 znaša 234,43 EUR.

Hranjenje listin

Upravičenci do vračila trošarine morajo hraniti listine (račune), na podlagi katerih jim je bila vrnjena trošarina, 10 (deset) let po izteku leta, na katero se listine nanašajo, in jih predložiti na zahtevo finančnega urada.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH