Vnos živali

Žive živali, ki prihajajo iz tretjih držav, lahko v EU vstopajo samo na določenih vstopnih točkah, kjer morajo opraviti veterinarske preglede, katerih namen je zagotavljanje njihove sledljivosti in varstvo pred prenosom bolezni na ljudi in živali. V Slovenijo se žive živali iz tretjih držav lahko vnašajo samo preko letališča Brnik, kjer pristojni inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravljajo predpisane preglede. Živalim, ki veterinarskega pregleda ne opravijo zadovoljivo, carinski organi ne smejo dovoliti vstopa na carinsko območje Unije.

Hišne živali

V skladu z Uredbo (EU) št. 576/2013, ki na ravni EU določa enotna pravila za netrgovske premike hišnih živali, se za hišne živali štejejo naslednje živali:  psi, mačke, beli dihurji, nevretenčarji (razen čebel in čmrljev ter mehkužcev in rakov), okrasne vodne živali, dvoživke, plazilci, ptice (razen perutnine) in sesalci (glodavci in domači kunci, razen tistih za proizvodnjo hrane), ki spremljajo svojega lastnika ali pooblaščeno osebo med netrgovskim premikom, zanje pa je, dokler traja tak premik, odgovoren lastnik ali pooblaščena oseba. Za namene netrgovskih premikov hišnih živali iz tretjih držav na ozemlje EU so države članice določile mejne prehode (vstopne točke), preko katerih je dovoljen vstop živali na njihovo ozemlje.

Netrgovski premiki

Netrgovski premik je premik, katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali. Pogoji, ki jih veterinarski predpisi določajo za netrgovske premike hišnih živali, se razlikujejo glede na vrsto živali, njihovo starost, državo, iz katere izvirajo ali v katero so namenjeni, itd. Predpisani so tudi načini identifikacije živali, spremni dokumenti, zdravstvene zahteve (cepljenja). V okviru netrgovskega premika lahko na ozemlje EU praviloma vstopa največ pet živali, v posebnih primerih (udeležba na tekmovanjih, razstavah ipd.) in izpolnjevanju določenih pogojev pa tudi več.

Najstrožji veterinarski pogoji za premike hišnih živali iz tretjih držav veljajo za živali, ki lahko prenašajo steklino (psi, mačke in beli dihurji) in ptičjo gripo (ptice). Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za netrgovske premike hišnih živali opravljajo Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in carinski organi, vsak v okviru svojih pristojnosti. Lastnik živali mora na vstopni točki navezati stik s carinskim organom, mu predložiti spremne dokumente in omogočiti potrebna preverjanja.

Ali ste vedeli?

Vnos določenih živali, njihovih delov in izdelkov iz njih je lahko omejen tudi zaradi drugih tveganj, npr. vrste, katerih trgovina je nadzorovana zaradi njihove ogroženosti, tujerodne invazivne vrste.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH