Uveljavljanje vračila DMV za invalide

Za invalide se po Zakonu o davku na motorna vozila štejejo:

  1. osebe, pri katerih je nastala najmanj 80 % telesna okvara zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice;
  2. osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
  3. osebe, ki jim je priznan status invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov;
  4. otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Kdaj lahko uveljavljam oprostitev DMV?

Oprostitev DMV se lahko uveljavlja od vozil z močjo motorja do vključno 150kW ali za motorna vozila, posebej prirejena za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki jih največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe (invalidi), ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.

Oprostitev plačila DMV lahko uveljavljate ob izpolnjevanju pogojev, in sicer ko je bilo (novo ali rabljeno) vozilo v Sloveniji registrirano prvič.

Kako uveljavljam oprostitev DMV?

Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri davčnem organu, če je bilo vozilo kupljeno pri prodajalcu na ozemlju Slovenije.

V primeru pridobitve vozila, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev in je bilo pridobljeno od prodajalca iz druge države članice EU, je mogoče uveljavljati oprostitev neposredno ob predložitvi napovedi. Če se oprostitev ne uveljavlja neposredno, se lahko v treh mesecih od nakupa ali prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo vloži pri davčnem organu zahtevek za vračilo DMV-V.

V primeru uvoza se oprostitev lahko uveljavi neposredno ob vložitvi uvozne carinske deklaracije ali naknadno s povračilom plačanega davka, in sicer ob vložitvi carinske deklaracije v treh mesecih od uvoza.

V primeru nakupa vozila (novo ali rabljeno) znotraj EU, ki bo v Sloveniji registrirano prvič, se oprostitev uveljavlja ob vložitvi napovedi pri davčnem organu, ki se ji priloži odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma odločbe, izdane ob upoštevanju izvida in mnenj pristojne zdravniške komisije (za osebe iz 1. in 2. točke, navedeno zgoraj), odločba o priznanem statusu invalida v skladu s predpisom iz 3 točke zgoraj (za osebe iz 3. točke, navedeno zgoraj) ali odločba centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke (za osebe iz 4. točke, navedeno zgoraj).

Ob uvozu iz tretjih držav (Švica, ZDA itd.) se uveljavlja oprostitev DMV z vložitvijo uvozne carinske deklaracije, v kateri se sklicuje na oprostitev DMV. Če se oprostitve ob uvozu ne uveljavlja, se lahko v treh mesecih od uvoza pri davčnem organu vloži zahtevek za vračilo DMV-V.

Primer izpolnjene vloge

Vračilo DMV

Kaj če vozilo prodam prej kot v 5 letih?

Če upravičenci do oprostitve vozilo prodajo ali kako drugače odtujijo prej kot v petih letih, morajo plačati davek v višini, ki ga finančna uprava ugotovi na dan odtujitve motornega vozila ob upoštevanju predpisanega odstotka davka, določenega glede na starost motornega vozila.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH