POMEMBNO OBVESTILO Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje).

POMEMBNO OBVESTILO S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo.

Uveljavljanje vračila DMV za invalide

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

Za invalide se po Zakonu o davku na motorna vozila štejejo:

  1. osebe pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80 % telesna okvara,
  2. osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih,
  3. osebe s telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb,
  4. otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Kdaj lahko uveljavljam oprostitev DMV?

Oprostitev DMV se lahko uveljavlja od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, ki jih največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe (invalidi), ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.

Pri tem so predvidene omejitve na vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dizelskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dizelskega motorja do 2,2 l, ko gre za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem. V istem obdobju lahko invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, kupijo tudi kombinirano vozilo, posebej prirejeno za prevoz invalidov.

Oprostitev plačila DMV lahko uveljavljate ob izpolnjevanju pogojev, in sicer ko je bilo (novo ali rabljeno) vozilo v Sloveniji registrirano prvič.

Kako uveljavljam oprostitev DMV?

Oprostitev se uveljavlja z vračilom DMV-V plačanega davka pri davčnem organu, če je bilo vozilo kupljeno pri prodajalcu na ozemlju Slovenije.

V primeru pridobitve vozila, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev in je bilo pridobljeno od prodajalca iz druge države članice EU, pa je mogoče uveljavljati oprostitev neposredno ob predložitvi napovedi. Če se oprostitev ne uveljavlja neposredno, se lahko v treh mesecih od nakupa vloži pri davčnem organu zahtevek za vračilo DMV-V.

Ko gre za nakup novega vozila znotraj Slovenije, vam bo pristojni organ na podlagi zahtevka vrnil že plačani DMV.

V primeru uvoza se oprostitev lahko uveljavi neposredno ob vložitvi uvozne carinske deklaracije ali naknadno s povračilom plačanega davka.

V primeru nakupa vozila (novo ali rabljeno) znotraj EU, ki bo v Sloveniji registrirano prvič, se oprostitev uveljavlja ob vložitvi napovedi pri davčnem organu, ki se ji priloži odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (za osebe iz 1. in 2. točke, navedeno zgoraj), odločba o priznanem statusu invalida oziroma odločba pristojnega centra za socialno delo, izdana na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (za osebe iz 3. točke, navedeno zgoraj), ali odločba centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke (za osebe iz 4. točke, navedeno zgoraj).

Ob uvozu iz tretjih držav (Švica, ZDA itd.) se uveljavlja oprostitev DMV z vložitvijo uvozne carinske deklaracije, v kateri se sklicuje na oprostitev DMV ter priloži dokazilo o skupnem gospodinjstvu. Če se oprostitev ob uvozu ne uveljavlja, se lahko v treh mesecih pri davčnem organu vloži zahtevek za vračilo DMV-V.

Obrazec

Za uveljavljanje oprostitve oziroma vračila DMV-V ni predpisanega obrazca, zadošča torej vloga, ki jo upravičenci pripravijo sami. Vlogi je treba poleg izvirnika računa priložiti potrdilo oz. odločbo pristojnega organa, ki odloča o priznanju statusa.

Primer izpolnjene vloge

Vloga za vračilo DMV

Kaj če vozilo prodam prej kot v 5 letih?

Če upravičenci do oprostitve vozilo prodajo ali kako drugače odtujijo prej kot v petih letih, morajo plačati davek, ki bi moral biti plačan ob nastanku obveznosti plačila, če ne bi bilo oprostitve, in pripadajoče obresti od dneva nakupa ali uvoza do dneva plačila davka.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH