Uveljavljanje oprostitve dajatev za osebno lastnino fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države v Republiko Slovenijo

Osebna lastnina je lastnina, namenjena osebni uporabi ali zadovoljevanju gospodinjskih potreb zadevne osebe. Osebna lastnina so zlasti osebni predmeti, pohištvo in druga oprema za osebne in gospodinjske potrebe, osebna motorna vozila in njihovi priklopniki, počitniške prikolice, motorna kolesa in kolesa, športna plovila in letala, … Osebna lastnina ne po naravi ne po količini ne sme biti takšna, da bi bilo mogoče sklepati, da se uvaža v komercialne namene.

Oprostitev lahko uveljavlja fizična oseba:

 • ki je prebivala zunaj EU najmanj 12 mesecev,
 • ki je imela osebno lastnino v svoji lasti ali uporabi najmanj 6 mesecev pred preselitvijo,

pod naslednjimi pogoji:

 • blago se bo uporabljalo v enak namen kot v prejšnjem kraju običajnega bivališča;
 • oprostitev se uveljavlja v 12 mesecih od dneva, ko se je preselila na carinsko območje EU (če gre za državljana Republike Slovenije, ki se vrača v Slovenijo), oziroma od dneva prijave običajnega prebivališča oziroma potrdila o odobrenem pribežališču v Republiki Sloveniji, če gre za tujega državljana;

Oprostitev se ne more uveljavljati za:

 • alkoholne izdelke,
 • tobak ali tobačne izdelke,
 • komercialna prevozna sredstva,
 • izdelke za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za obrt ali svobodne poklice.

Za uveljavljanje oprostitev mora upravičenec vložiti carinsko deklaracijo, ki ji priloži naslednje listine:

 • dokazilo o najmanj enoletnem neprekinjenem bivanju zunaj EU (npr. potrdilo, ki ga izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tretji državi, zavod za zaposlovanje, preko katerega je bil upravičenec poslan na delo v tretjo državo, če o tem vodi evidenco, ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost in je upravičenca poslala na delo v tretjo državo, ustrezno listino tuje službe za socialno zavarovanje ali tujega delodajalca ipd.);
 • pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil zadevne oprostitve;
 • seznam osebne lastnine, ki jo uvaža, vključno s tisto, ki naj bi jo uvozil pozneje (2 izvoda);
 • pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu, uporabljal oziroma so bili v njegovi lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.

Carinski organ potrdi seznam osebne lastine in en izvod seznama vrne upravičencu. Če upravičenec uvozi predmete osebne lastnine pozneje, mora k carinski deklaraciji priložiti tudi overjen seznam predmetov. Predloženega seznama ni dovoljeno dopolnjevati, razen v upravičenih primerih.

Tuji državljan mora poleg navedenih dokazil predložiti tudi dokazilo o običajnem prebivališču oziroma potrdilo o odobrenem pribežališču v Republiki Sloveniji.

Do izteka 12 mesecev po datumu, ko so bili oproščeni predmeti osebne lastnine sproščeni v prost promet, teh ni dovoljeno odtujiti oziroma uporabiti v druge namene kot za tiste, zaradi katerih so bili oproščeni plačila dajatev. Pred vsako odtujitvijo blaga pred potekom navedenega roka je treba obvestiti carinske organe in plačati uvozne dajatve.

V primeru, da je predmet uvoza motorno vozilo, je treba za motorno vozilo v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila plačati davek na motorna vozila, če je to zanj predpisano.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH