Uveden prekrškovni postopek s strani FURS

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) opravlja naloge prekrškovnega organa, v okviru katerih obravnava prekrške z davčnega, carinskega ter drugih področij, za nadzor katerih je pristojen FURS (npr. delo in zaposlovanje na črno, tahografi,..).

Prekrškovni postopek se vodi zoper osebo, ki aktivno (npr. dela na črno) ali pasivno (npr. ne odda obračunov za socialne prispevke) krši predpise. S plačilnim nalogom ali odločbo o prekršku se storilcu izreče sankcija (globa, opomin, odvzem predmetov), ki ima poleg funkcije kaznovanja tudi učinek generalne in specialne prevencije, torej vplivanje na zavest storilca, da bo v prihodnje pravočasno in pravilno izpolnjeval predpisane obveznosti. Izrek sankcije v prekrškovnem postopku je eden izmed ukrepov FURS, ki prispeva cilju dviga ravni spoštovanja predpisov, katerih izvajanje nadzira.

Vrste prekrškovnih aktov

V prekrškovnem postopku lahko pooblaščene uradne osebe FURS prekrškovno sankcijo izrečejo s plačilnim nalogom ali odločbo.

  • Plačilni nalog se izda na terenu (ob neposredni zaznavi kršitve) ali iz pisarne (če je kršitev zaznana s tehničnimi sredstvi (npr. nepredložitev obračuna ipd.)). Zoper plačilni nalog lahko storilec vloži zahtevo za sodno varstvo v zakonskem roku, navedenem na plačilnem nalogu ali plača »polovičko«. Če ne stori ničesar, je dolžan plačati celotni znesek izrečene globe.
  • Odločba se izda v primerih, ko pogoji za izdajo plačilnega naloga niso izpolnjeni. Storilec najprej prejme »obvestilo o prekršku s pozivom za izjavo«, ki je informacija o prekršku, hkrati pa poziv, da se o prekršku izreče v roku 5 dni od vročitve. Rok za izjavo ni podaljšljiv. Kaj mora vsebovati izjava in način, kako se predloži, je navedeno v prejetem obvestilu. Z obvestilom še ni izrečena globa, zato tudi rok za plačilo globe še ne teče. Zoper obvestilo o prekršku ni mogoče vložiti pravnega sredstva.

Storilcu se po poteku roka za izjavo izda odločba brez obrazložitve, pri kateri je možno napovedati zahtevo za sodno varstvo. V primeru pravočasne in dovoljene napovedi se izda odločba z obrazložitvijo, zoper katero je možno vložiti zahtevo za sodno varstvo.

Plačilo globe – način plačila

Storilec lahko globo poravna pri ponudniku plačilnih storitev z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), ki ga na podlagi podatkov iz akta FURS izpolni sam, plačilo pa se lahko izvede tudi preko spletne banke. Ker univerzalni plačilni nalog prekrškovnemu aktu ni priložen, je potrebna posebna pazljivost pri prepisu plačilnega računa in sklica, ki sta navedena na plačilnem nalogu ali izdani odločbi. Le tako se storilec izogne morebitnemu naknadnemu dokazovanju plačila globe.

V primeru, ko globa ni plačana, se izrečena globa v celoti prisilno izterja.

Plačilo globe – »polovička«

Storilec, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog oziroma ne napove zahteve za sodno varstvo zoper odločbo brez obrazložitve, lahko v 8. dneh po pravnomočnosti plača polovico izrečene globe, sicer mora plačati celoten znesek globe v roku za plačilo globe. Če zahteva za sodno varstvo ni vložena, postane odločba pravnomočna po preteku 8. dni od vročitve.

Če storilec plača globo pred pravnomočnostjo (v 8. dneh po vročitvi), zahteva za sodno varstvo zoper odločbo ni dovoljena, razen če je moral kršitelj v skladu z določili Zakona o prekrških globo plačati pred pravnomočnostjo.

Ugotovitev prekrškovnega organa ni pravilna

Če storilec meni, da je FURS ugotovil napačno dejansko stanje, ali da so bili kršeni materialni predpisi oziroma prekrškovni postopek, lahko v 8. dneh od vročitve odločbe z obrazložitvijo ali plačilnega naloga vloži zahtevo za sodno varstvo.

Zahteva za sodno varstvo se vloži pisno pri organu, ki je prekrškovni akt izdal, ter velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri organu. Zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev odločbe o prekršku.

Pomni

Če storilec napove oziroma vloži zahtevo za sodno varstvo, izgubi pravico do plačila polovice izrečene globe.

Nadomestni zapor izreče sodišče storilcu, ki globe oziroma več glob v seštevku najmanj 1.000 eurov ne plača, izterjava izrečene globe pa ni mogoča.

Ali ste vedeli?

Storilec, ki ne zmore plačati globe v enkratnem znesku, lahko na pristojni finančni urad posreduje prošnjo za obročno plačilo globe.

Če zaradi premoženjskega stanja ali svojih zmožnosti za plačilo storilec ne more plačati globe v višini najmanj 300 evrov, lahko najkasneje do poteka roka za plačilo globe – tj. 15 dni po pravnomočnosti prekrškovnega akta, pisno pri organu, ki je prekrškovni akt izdal, poda predlog, da se plačilo globe nadomesti z delom v splošno korist.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH