Sklep o izvršbi

Ste prejeli sklep o izvršbi?

Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, začne davčni organ postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o izvršbi. Dolžnik mora plačati tudi zamudne obresti in stroške davčne izvršbe.

Z izvršbo se lahko poseže na vsako dolžnikovo premoženje, če ni z zakonom izvzeto iz izvršbe. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje.

Kakšne možnosti imate?

Dolgovane obveznosti plačate.

Vložite lahko vlogo za odobritev ugodnejšega plačila davka:

Zoper sklep o izvršbi lahko vložite pritožbo (v osmih dneh).

Pomni

Pritožba zoper sklep o izvršbi ne zadrži začete izvršbe.

S pritožbo ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova, tj. listine s katero vam je bilo naloženo plačilo dolga (npr. odločba o odmeri davka).       

Če se ugotovi, da izvršba ni bila upravičena, davčni organ po uradni dolžnosti povrne izterjane zneske.

Kdaj se izvršba ustavi?

Izvršba se ustavi, če je davek plačan, če izvršba ni dovoljena, če se je izvršba opravila proti komu, ki ni dolžnik, če je organ države prosilke umaknil zahtevo za izvršbo (v primeru mednarodne izvršbe), če je pravnomočno odpravljen, spremenjen ali razveljavljen izvršilni naslov, če je pravica do izterjave zastarala ali če davek, ki se izterjuje, ugasne na drug način. 

Kontakti

Več informacij s področja izvršbe pridobite na finančnih uradih.

Več o tem

Davčna izvršba

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH