Sem lastnik plovila

Lastniki plovil (rezidenti Slovenije) so zavezanci za davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil, če so njihova plovila daljša od 5 metrov, ne glede na to, ali so plovila registrirana v Sloveniji ali v tujini. V primeru lizinga je lahko zavezanec tudi uporabnik plovila. Nerezidenti - tujci so zavezanci za oba davka, če so njihova plovila vpisana v našo evidenco plovil.

Prijava podatkov o plovilu

Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco plovil pri Upravi za pomorstvo, pa v tej evidenci ni vpisano, mora davčni zavezanec to sporočiti na obrazcu Prijava podatkov. Na omenjenem obrazcu se sporočajo tudi morebitne spremembe o vodnem plovilu.

Prijavo za vpis v evidenco ali spremembe zavezanec sporoči:

  • po elektronski poti na elektronski naslov kc-plovila.fu(at)gov.si, vloga mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom;
  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument (brez digitalnega potrdila - registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla oz. z digitalnim potrdilom ali
  • osebno ali po pošti na kateremkoli finančnem uradu na območju Republike Slovenije (priporočamo, da zavezanci oddajo prijavo na Finančnem uradu Koper)

Prijave ne vložijo rezidenti Slovenije – lastniki plovil, ki so že vpisana v evidenci plovil pri Upravi za pomorstvo (luški kapitaniji Koper, Izola in Piran) ali pristojni Upravni enoti za plovila namenjena plovbi po celinskih vodah. Podatke bo iz navedenih evidenc pridobil davčni organ po uradni dolžnosti.

Odmera in plačilo davka

Finančna uprava najpozneje do 28. februarja tekočega leta odmeri davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil za koledarsko leto po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz davčne evidence na dan 1. januarja tekočega leta. Več o ugotavljanju davčne obveznosti je objavljeno v dokumentu Obdavčitev vodnih plovil.

Odmerjeni davek mora zavezanec plačati v tridesetih dneh po vročitvi odločbe.

Davek na vodna plovila je prihodek občine in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19 DŠ-95001.

Dodatni davek od plovil se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-93009.

Znižanje davčne obveznosti

Davčna obveznost pri posameznem davku se znižuje glede na življenjsko dobo plovila, tako da se za vsako dopolnjeno leto starosti plovila zniža za 5 %, vendar preostanek davčne obveznosti ne sme biti nižji od 50 % davčne obveznosti za novo plovilo.

Ali ste vedeli?

Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil se ne plačata za plovila, ki so krajša od 5,0 metrov ter za plovila, ki so potrebna samo za opravljanje registrirane dejavnosti.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH