Prejel sem obresti

Obstajajo različne vrste obresti, ki so obdavčene, mnogo pa je tudi neobdavčenih. Obe kategoriji sta objavljeni v dokumentu Obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Od obdavčljivih obresti se izračuna in plača dohodnina po stopnji po stopnji 25 % (za leti 2020 in 2021 po stopnji 27,5 %, za leto 2019 in prej po 25 %) od davčne osnove, ki je dokončni davek. Obresti se ne vštevajo v letno odmero dohodnine.

Obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali EU

Če je posameznik v preteklem letu dobil izplačanih več kot 1.000 EUR obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali EU, mora najpozneje do 28. februarja na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad, vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti. Na podlagi napovedi FURS najkasneje do 30. aprila izda odločbo s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.

Obresti izplačane pri banki ali hranilnici v državi, ki ni članica EU in druge vrste obresti

Če je posameznik dobil izplačane obresti pri banki ali hranilnici v državi, ki ni članica EU ali je prejel druge obresti (npr. obresti na dolžniške vrednostne papirje iz tujine), mora ne glede na znesek obresti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad, vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Na podlagi napovedi FURS najkasneje do 30. aprila izda odločbo s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.

Dohodnina od obresti se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-41009.

Če posameznik prejme obresti, ki ne izvirajo iz denarnih depozitov in iz naslova določenih vrednostnih papirjev oz. obveznic, so pa obdavčljive in jih izplača plačnik davka (npr. pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost), je plačnik davka dolžan izračunati, odtegniti in plačati dohodnino od obresti v breme dohodka davčnega zavezanca (prejemnika obresti). Tako plačana dohodnina se šteje kot dokončni davek, kar pomeni, da teh obresti za davčne namene ni treba napovedati v napovedi in se ne vključujejo v letno odmero dohodnine.

Kako oddam napoved za obresti na denarne depozite?

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Pomni

Obresti, izplačane v bankah in hranilnicah v Sloveniji ali EU, so obdavčene le nad 1.000 EUR. Če obresti izplača banka ali hranilnica, ki ni članica EU, so obdavčene vse prejete obresti.

Obresti mora napovedati tudi mladoleten otrok, če so izplačane na njegovo ime. V takšnih primerih vlogo podpiše eden izmed staršev.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH