POMEMBNO OBVESTILO Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje).

POMEMBNO OBVESTILO S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo.

Pozabil sem vložiti napoved, rad bi popravil že oddano napoved

Davčni zavezanec (v nadaljevanju: zavezanec), ki je pozabil oddati davčno napoved (v nadaljevanju: napoved) in je napoved Finančni upravi RS poslal po predpisanem datumu ima dve možnosti. Kot prvo lahko predloži napoved po izteku predpisanega roka, kot drugo se lahko samoprijavi. Zavezanec pa lahko že oddano napoved popravlja vse do izdaje odmerne odločbe. Ob tem ne sme pozabiti izpolniti oznake o statusu napovedi, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu obrazca napovedi. Statusi so naslednji: 1- vložitev napovedi po izteku roka, 2- samoprijava, 3- popravljanje že oddane napovedi.

Pozabil sem oddati napoved

Zavezanec, ki je iz opravičljivih razlogov zamudil rok za predložitev napovedi, lahko pri pristojnem davčnem organu vloži predlog za naknadno predložitev le te. V predlogu mora obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze za svoje navedbe, ter priložiti napoved oziroma navesti rok, v katerem jo bo predložil. Za opravičljive razloge iz prvega odstavka tega člena se štejejo okoliščine, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti, in preprečujejo sestavo oziroma vložitev napovedi v predpisanem roku (npr. nepredvidljiva oziroma nenadna bolezen, očitna pomota, smrt v družini, elementarni dogodek, prometna nesreča).

Predlog za naknadno predložitev napovedi mora zavezanec vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev napovedi. Če davčni organ dovoli predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, določi rok za predložitev napovedi s sklepom. V tem primeru se napoved šteje za pravočasno vloženo, kar pomeni, da zavezancu ni potrebno plačati obresti, prav tako ni v prekršku.

V primeru da davčni organ ne dovoli predložitve napovedi po izteku predpisanega roka, se za čas od poteka roka za vložitev napovedi do vložitve napovedi, obračuna 3 % letne obresti. Prav tako se šteje, da zavezanec ni predložil napovedi v roku, zaradi česar je odgovoren tudi za prekršek.

Samoprijava

Samoprijava je davčni institut, ki zavezance spodbuja, da morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v napovedih sporočijo Finančni upravi RS. Zavezanec v tem primeru ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolniti svojo realno davčno obveznost, kar pomeni, da bo ta povečana za obrestno mero v višini 3 % letno.

Zavezanec, ki ni vložil napovedi oziroma podatki v vloženi napovedi niso bili pravilni, popolni ali resnični, lahko vsak trenutek vloži oziroma popravi napoved. Zavezanec mora v primeru vložitve napovedi primerno označiti ali pa davčnemu organu kako drugače sporočiti, da gre za napoved, predloženo na podlagi samoprijave (zgornji desni kot napovedi).

Samoprijava je mogoča najpozneje do:

  • začetka davčnega inšpekcijskega nadzora,
  • vročitve odmerne odločbe,
  • začetka postopka o prekršku,
  • začetka kazenskega postopka.

Pogoj za učinkovanje samoprijave je, da zavezanec plača premalo obračunan davek kot tudi pripadajoče obresti v višini fiksno določene letne obrestne mere, ki znaša 3 %. Obresti obračuna davčni organ v odločbi izdani na podlagi samoprijave napovedi.

S samoprijavo se zavezanec izogne kazni za prekršek. Samoprijava se lahko za isto obveznost vloži samo enkrat.

Informativno si zavezanec lahko sam izračuna zamudne obresti na podlagi Informativnega izračuna obresti.

Popravljanje napovedi

Zavezanec lahko napoved, ki jo je že predložil davčnemu organu, in odločba še ni bila izdana, popravi. Popravek napovedi učinkuje tako, da se popravljena napoved šteje za tako že od trenutka, ko je bila prvič vložena. To pomeni, da zavezanec ne bo kaznovan za prekršek. Za popravljeno napoved, zavezanca tudi ne bremenijo obresti. Zavezanec ob popravku napovedi ne sme pozabiti navesti statusa napovedi, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu obrazca napovedi.

Pomni

Če se zavezanec samoprijavi, in obveznost po odločbi tudi plača, je razbremenjen odgovornosti za prekršek. Samoprijava pa ne izključuje kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu Kazenskega zakonika.

Več o tem

Samoprijava

PREBIVALCI
fizične osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH