Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost

Lastniki in dejanski uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so obdavčeni z dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Kakšne so možne oblike davčne obravnave dohodkov kmetijske in gozdarske dejavnosti?

Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se davčna osnova ugotavlja pavšalno, na podlagi katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj. Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, druge kmetijske dejavnosti ter priglašene osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti pa vsak nosilec dejavnosti ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v svojem davčnem obračunu.

Katere dejavnosti se lahko opravljajo v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti?

Kmetijska in gozdarska dejavnost se lahko šteje za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, če se izvaja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, ki so pravilno evidentirana v zemljiškem katastru glede na dejansko vrsto rabe.

Za osnovno kmetijsko dejavnost se tako šteje pridelava poljščin in travinja na kmetijskih zemljiščih, pridelava različnih vrst sadja na zemljiščih, ki so v zemljiškem katastru evidentirana kot intenzivni sadovnjak, pridelava hmelja na zemljiščih, ki so evidentirana kot hmeljišče, pridelava grozdja na zemljiščih, ki so evidentirana kot vinograd, pridelava oljk in oljčnega olja na zemljiščih, ki so evidentirana kot oljčnik. Živinoreja sodi v osnovno kmetijsko dejavnost, vendar le v obsegu vzreje živali do prodaje živih živali (za zakol, nadaljnjo rejo ali pleme oziroma razplod v okviru kmetijske dejavnosti), in ob pogoju, da se pretežni del krme za te živali zagotovi na zemljiščih v uporabi kmečkega gospodinjstva. Kot osnovna gozdarska dejavnost se šteje pridobivanje gozdnih sortimentov kot so hlodovina, jamski les, drogovi, drva in drugi lesni ostanki primerni za pridobivanje energije. Tudi čebelarstvo, vezano na čebelje panje, ki so evidentirani v registru čebelnjakov, se lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske dejavnosti. Glede na to se kot čebelarska dejavnost šteje dejavnost pridelave pridelkov, kot so pridelava čebeljega medu, satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in strupa ter čebeljih matic.

Proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozdja in pridelava oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk, ki se štejeta za predelovalni dejavnosti, se izjemoma lahko opravljata v okviru osnovne kmetijske dejavnosti.

Kaj morajo storiti uporabniki kmetijski in gozdnih zemljišč, če niso lastniki teh zemljišč?

Če kmetijsko ali gozdno zemljišče dejansko uporablja oseba, ki je član kmečkega gospodinjstva, v katerem noben član nima pravice do uporabe tega zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, se za davčne namene ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča, na podlagi Vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo zavezanec vloži pri davčnemu organu.

Opravljanje »posebnih kultur« v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

V sistem katastrskega dohodka se vključuje tudi pridelava posebnih kultur (zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi, pridelava jagod, artičok in špargljev na njivah, pridelava semen in sadik poljščin, zelenjadnic in zelišč v tleh na prostem ali v tunelih ter reja polžev na njivi), če jih zavezanec prijavi pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Kaj morajo storiti uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije?

Pridelava na kmetijskih in gozdnih zemljiščih izven Republike Slovenije se šteje v okvir osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Člani kmečkega gospodinjstva so dolžni davčnemu organu prijaviti površine kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi izven Republike Slovenije.

Uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

Davčni zavezanec, ki opravlja osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in davčno osnovo od teh dohodkov ugotavlja na podlagi pavšalno ugotovljene davčne osnove, lahko za vlaganja v osnovna sredstva in opremo v povezavi s to dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 % vloženega zneska.

Mali obseg prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Določene dejavnosti prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so sicer del dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, se lahko obravnavajo kot dejavnosti malega obsega, dohodek teh dejavnosti pa se šteje za dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo in je oproščen dohodnine.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH