Odsvojil sem vrednostne papirje, druge deleže ali investicijske kupone

Vsaka fizična oseba, ki je v preteklem letu odsvojila vrednostne papirje in druge deleže ali investicijske kupone (v Sloveniji ali v tujini), mora do 28. februarja na svoj pristojni finančni urad oddati napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Ali ste lani opravili več kot 10 transakcij?

Zavezanci morajo napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če so opravili več kot 10 transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih transakcij istovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo na obrazcu preko sistema eDavki ali v papirni obliki.

Dobiček ali izguba?

Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Se pa ob prodaji večih delnic v istem koledarskem letu lahko izguba in dobiček v določenih primerih pobotata. Za delnice, ki so pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, se napovedi ne vlaga. Prav tako se ne vlaga napovedi zaradi prodaje obveznic.

Plačilo davka

Na podlagi napovedi izda davčni organ odločbo o višini odmerjene dohodnine od dobička iz kapitala do 30. aprila. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Dobički iz kapitala se ne vključujejo v letno dohodninsko osnovo. Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja davka znaša 27,5 % (za leto 2019 in prej po 25 %), znižuje pa se vsakih pet let imetništva kapitala - na 20 % (za leto 2019 in prej po 15 %), 15 % (za leto 2019 in prej po 10 %)  in 10 % (za leto 2019 in prej po 5 %), pri čemer se dohodnine ne plača po 20 letih imetništva.

Nabavna vrednost kapitala ob pridobitvi se poveča za 1 % normiranih stroškov, prav tako se vrednost kapitala ob odsvojitvi zmanjša za 1 % normiranih stroškov (velja za leta 2019 in prej).

Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna, se končna davčna osnova ugotovi kot razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala. Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, se priznajo v višini, ki se določi kot seštevek 1 % od nabavne vrednosti kapitala in 1 % od vrednosti kapitala ob odsvojitvi. Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, se priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:

  1. seštevka 1 % od nabavne vrednosti kapitala in 1 % od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, ali
  2. pozitivne razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.

Dohodnina od dobička iz kapitala se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-41009.

Primer izračuna

Če je posameznik leta 2005 kupil delnice za 1.000 EUR, leta 2014 pa jih je prodal za 1.200 EUR. Pri nakupu in prodaji se upošteva 1 % normiranih stroškov, ki se prizna vsakomur. Ker je od nakupa preteklo 9 let, je stopnja davka 15 %: (1.188 EUR – 1.010 EUR) X 15 % = 26,70 EUR.

Kako oddam napoved za dobiček iz kapitala?

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Primer izpolnjenega obrazca

Popis dogodkov, na podlagi katerih je izpolnjena napoved, navedena v nadaljevanju.

P: pridobitev

O: odsvojitev

P1: Dne 30. 5. 2005: Ustanovitev družbe (A), delež družbenika 10 %, nominalni znesek v osnovnem kapitalu (OK) v višini 2.450,00 EUR.

P2: Dne 15. 11. 2011: Nakup deleža (B), pridobljeni delež 10 %, nominalni znesek v OK višini 2.450,00 EUR, nabavna cena 57.000,00 EUR.

P3: Dne 16. 11. 2011: Nakup deleža (B), pridobljeni delež 8 %, nominalni znesek v OK višini 1.960,00 EUR, nabavna cena 50.000,00 EUR.

Celotni OK družbe v nominalnem znesku znaša 24.500,00 EUR (dva družbenika fizični osebi, v deležu 28 % (v nominalnem znesku 6.860 EUR) in 72 % (v nominalnem znesku 17.640 EUR).

O1: Dne 25. 4. 2021 družbenik, ki ima 28 % delež družbe, proda 9 % delež v družbi oziroma 32,1429 % svojega deleža v družbi (9% od 24.500,00 EUR znaša 2.205,00 EUR. 2.205,00 EUR/6.860 EUR *100 =32,1429) v izplačani vrednosti 81.700,00 EUR.

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Pomni

Dobiček mora napovedati tudi mladoleten otrok, če je izplačan na njegovo ime. V takšnih primerih vlogo podpiše eden izmed staršev.

Za delnice, ki so pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, se napovedi ne vlaga.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH