POMEMBNO OBVESTILO Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje).

POMEMBNO OBVESTILO S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo.

POMEMBNO OBVESTILO Finančna uprava na portalu eDavki menja strežniški certifikat!

Oddajam sobo, stanovanje, hišo, garažo … v najem

Če kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, oddajate svoje premoženje (sobo, stanovanje, hišo, opremo, …) v najem drugi fizični osebi ali tuji pravni osebi, morate finančni upravi posredovati napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem poslovnemu subjektu s sedežem v RS, fizični osebi, ki opravlja dejavnost, oz. plačniku davka, potem izračun in plačilo dohodnine opravi plačnik davka (izplačevalec dohodka), vam pa kot najemodajalcu ni potrebno oddajati napovedi.

Davčni organ na podlagi vložene napovedi do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto izda odmerno odločbo o dohodnini iz oddajanja premoženja v najem.

Odmera davka

Dohodnina se izračuna in plača od davčne osnove, ki je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 15 % (za leto 2019 in prej 10 %) od doseženega dohodka, po stopnji 27,5 % (za leto 2019 in prej 25 %). Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. Dejanske stroške zavezanec dokazuje z ustreznimi računi, ki jih priloži napovedi. Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se šteje za dokončen davek in se ne všteva v letno dohodninsko osnovo.

Če dohodnino izračuna in plača plačnik davka (izplačevalec dohodka), lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške od dohodka iz oddajanja premoženja v najem z zahtevkom. Zahtevek vloži davčni zavezanec do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.

Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-41009.

Kako oddam napoved?

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki: 

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Primer izpolnjene napovedi

Gre za primer, ko je zavezanec za oddano nepremičnino (stanovanje z garažo), pod zaporedno številko I, v letu 2018 prejel skupaj 7.200 evrov. V letu 2018 je za to nepremičnino sklenil dve najemni pogodbi (prvo za čas od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 in drugo od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2019), zato je potrebno izpolniti tudi tabelo pod točko 9.

Zavezanec v napovedi uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja v skupnem znesku 4.100 evrov, in sicer strošek pleskanja ter strošek keramičarja, ki je položil novo keramiko, ki je bila položena na novo ob zamenjavi dotrajanih vodovodnih cevi (strošek vodovodarja). Račune je potrebno priložiti vloženi napovedi.

Glede na to, da s sklenjeno najemno pogodbo oddaja v najem stanovanje z garažo, se v tabelo pod točko 5, kot podatki o premoženju, vpišejo le podatki za glavno nepremičnino, to je stanovanje.

Zavezanec je v letu 2018 oddajal v najem tudi prikolico. Zanjo je uveljavljal 10 % normirane stroške. Ker ne gre za oddajanje stavbe/dela stavbe, za ta najemni posel tabele pod točko 9 ni potrebno izpolniti.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pomni

Zavezanca, ki napovedi ne odda, lahko davčni organ kaznuje z globo v višini od 250 do 400 EUR. Zavezanca, ki v napovedi navede nepravilne ali neresnične podatke, pa lahko davčni organ kaznuje z globo od 400 do 5.000 EUR. Poleg globe davčni organ zavezancu v obeh primerih obračuna tudi dodatno davčno obveznost.

Ali ste vedeli?

Med premoženje poleg stanovanj, hiš in zemljišč spadajo tudi bivalniki, prevozna sredstva itd.

V primeru večjih stroškov povezanih z nepremičnino (npr. adaptacija, velika vzdrževalna dela), ki predstavljajo več kot 15 % (za leto 2019 in prej 10 %) vašega dohodka od najemnine, lahko davčno osnovo z uveljavljanjem dejanskih stroškov zmanjšate tudi za več kot 15 % oziroma 10 %.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH