Dedoval sem

Zavezanec za davek je v tem primeru posameznik, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja.

Odmera davka

Davčnemu zavezancu, ki podeduje premoženje, od katerega se plača davek na dediščine (nepremičnine, premičnine – tudi vrednostni papirji in denar), ni potrebno vložiti davčne napovedi. Odmera davka na dediščine se izvrši po uradni dolžnosti na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki ga sodišče pošlje finančni upravi.

Davčna osnova

Osnova za davek je vrednost podedovanega premoženja na dan pravnomočnosti sklepa o dedovanju po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek. Pri premičninah se davčna osnova zniža za 5.000 EUR. Davčne stopnje so različne glede na dedni red. Več o tem si lahko preberete v podrobnejših opisih.

Plačilo davka

Zavezanec mora plačati davek v 30 dneh od vročitve odločbe.

Davek na dediščine je prihodek občine in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19 DŠ-98000.

Ali ste vedeli?

V primeru dedovanja dedič ni zavezan k vložitvi napovedi za odmero davka na dediščino, saj davčni organ davek odmeri po uradni dolžnosti na podlagi sklepa o dedovanju, ki ga prejme od sodišča.

Oprostitve davka na dediščine

Davka ne plača dedič prvega dednega reda (otrok, posvojenec, zakonec ali zunajzakonski partner pokojnika), zet, snaha, pastorek in oseba, ki je s pokojnim živela v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Davek se prav tako ne plača, če se dedujejo le premičnine in te skupaj ne presegajo vrednosti 5.000 EUR. Oprostitev velja tudi za kmete, ki dedujejo kmetijska zemljišča. Zakonodaja pozna še nekatere druge oprostitve.

Davčni dolg zapustnika

V primeru smrti davčnega zavezanca dediči odgovarjajo tudi za davčni dolg zapustnika (razen denarnih kazni, glob in stroškov postopka o prekršku), če ta na dan smrti presega 80 evrov in se ne odpovejo dediščini. Dediči lahko pri finančni upravi preverijo stanje dolga pokojnega.

Finančna uprava uveljavlja terjatve do zapustnika v zapuščinskem postopku. Po prejemu sklepa o dedovanju dediče obvesti o višini davčnega dolga, za katerega odgovarjajo in jim posreduje vse podatke za izvedbo plačila. Dedič je dolžan dolg plačati v 60 dneh od dneva pravnomočnosti sklepa o dedovanju. V času od dneva smrti zapustnika do poteka roka za plačilo dediča, zamudne obresti ne tečejo.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH