Vračilo trošarine za komercialni prevoz

Kdo ima pravico do vračila?

Osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost, imajo sedež v Uniji ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) in so plinsko olje za pogonski namen porabili kot pogonsko gorivo za:

  • komercialni prevoz blaga za plačilo ali lasten račun, z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
  • komercialni prevoz potnikov - linijski ali izredni, z motornimi vozili kategorije M 2 ali M3, kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil

Kdaj je potrebno vložiti zahtevek za vračilo?

  • Obrazec – mesečni zahtevek se vloži do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.
  • Obrazec – trimesečni zahtevek se vloži v 60 dneh po preteku koledarskega trimesečja.
  • Obrazec – letni zahtevek se vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila v posameznem koledarskem letu se med seboj izključujejo.

Koliko znaša višina vračila?

Višina vračila je razlika med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezen koledarski mesec ugotovi ministrica za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom trošarine, ki ga določa 7. člen Energetske direktive (330 € za 1000 litrov od 1. 1. 2010).

Dokazila in evidence

Zahtevku za vračilo se priložijo računi o nakupu plinskega olja v Sloveniji ki se morajo glasiti na ime upravičenca. Račun mora vsebovati še kraj ali drugo identifikacijo bencinskega servisa oziroma točilnega mesta, vrsto, količino in ceno goriva, datum točenja in registrsko oznako vozila.

Več o tem

Trošarine

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH