Proizvajam in/ali kupujem barve in lake izven RS

Kdo plačuje okoljsko dajatev in se je dolžan prijaviti v register?

Zavezanec je:

  • proizvajalec ali pridobitelj (kupi v drugi državi EU ali uvozi iz tretjih držav) proizvodov z organskimi topili s sedežem v Republiki Sloveniji, če njihova letna količina vseh pridobljenih ali proizvedenih proizvodov presega 150 kg.

Proizvajalec in pridobitelj morata registrirati svojo dejavnost pri FU Kranj tako, da v dveh izvodih pošlje v skladu z navodili izpolnjen obrazec »prijava dejavnosti« ali preko aplikacije ETROD. Za dostop do omenjene aplikacije je potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ki se predhodno prijavi v sistem eCarina

Kdaj nastane obveznost za plačilo in kdaj se predloži obračun?

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so proizvodi z organskimi topili:

  • proizvedeni v Republiki Sloveniji, prvič prodani (dani v promet) v Republiki Sloveniji ali prvič dani v uporabo, če je njihov proizvajalec tudi njihov končni uporabnik;
  • pridobljeni (nabavljeni) iz druge države članice Evropske unije ali uvoženi iz tretjih držav

Na podlagi evidenc, ki jih vodi zavezanec se 2 x letno, do 20. julija in 20. januarja za preteklo polletje predloži obračun.

Zavezanec je dolžan voditi evidenco proizvodov z organskimi topili, za katere je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve, ločeno po vrsti, količini in vsebnosti hlapnih organskih spojin (v nadaljevanju HOS) v teh proizvodih.

Plačilo okoljske dajatve na koncu polletja je vsota obroka nadomestila in seštevka enot obremenitve za proizvode z organskimi topili, za katere je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve. V primeru, da v polletju zavezanec ni proizvedel ali nabavil proizvodov z organskimi topili, v obračunu poroča in plača polletni obrok nadomestila. 

Obračun se predloži v elektronski obliki preko aplikacije ETROD.

Višina dajatve

Okoljska dajatev se obračunava na podlagi:

  • letnega nadomestila zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve, ki znaša 400 evrov letno (na vsakem obračunskem obrazcu se obračuna obrok polletnega nadomestila v znesku 200 evrov) in
  • seštevka enot obremenitve za proizvode z organskimi topili

Enota obremenitve (v nadaljevanju OE) je enaka emisiji 0,1 kg hlapnih organskih spojin, ki jih vsebuje izdelek z organskimi topili. Število EO za 100 g hlapnih organskih spojin v izdelku je za posamezne kategorije in tipe proizvodov z organskimi topili določeno v preglednicah A in B priloge 1 uredbe. Znesek na EO trenutno znaša 0,001 evra.

Primer izračuna

Primer: 10.000  litrov zunanje barve za les, tip PT, ki vsebuje v litru 350 g HOS

Količina ... 10.000 litrov
Obremenitev na 100 g HOS (350 g : 100) ... 3,5
Število enot obremenitve iz priloge 1 uredbe ... 1
Višina zneska za enoto obremenitve ... 0,001 evra
Znesek okoljske dajatve ... 35,00 evra

IZRAČUN: 10.000 litrov  x  3,5  x 1 x 0,001 evra =
35,00 evra

Enota obremenitve (v nadaljevanju OE) je enaka emisiji 0,1 kg hlapnih organskih spojin, ki jih vsebuje izdelek z organskimi topili. Število EO za 100 g hlapnih organskih spojin v izdelku je za posamezne kategorije in tipe proizvodov z organskimi topili določeno v preglednicah A in B priloge 1 uredbe. Znesek na EO trenutno znaša 0,001 evra.

Predmet obdavčitve

Okoljska dajatev se plačuje za proizvode z organskimi topili navedene v prilogi 1 uredbe.

Več o tem

Okoljske dajatve

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH