Prevoz potnikov

Kaj mora imeti voznik v vozilu pri prevozu potnikov?

Voznik domačega prevoznika ali prevoznika Skupnosti mora imeti med vožnjo v vozilu:

 • veljaven izvod licence, licence Skupnosti ali dovoljenja Skupnosti prevoznika, za katerega opravlja prevoz,
 • veljavno vozniško dovoljenje z vpisano kodo Skupnosti, ki izkazuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznika ali veljavno izkaznico o vozniških kvalifikacijah,
 • potrdilo za opravljanje prevozov za lastne potrebe, če opravlja mednarodni prevoz oseb za lastne potrebe z vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža več kot osem sedežev,
 • pisno pogodbo o najemu oziroma zakupu ali lizingu ali drugo pogodbo, na podlagi katere ima pravico uporabljati vozilo (npr. pogodba o lizingu ...), če prevoznik ni lastnik vozila,
 • pri opravljanju mednarodnih prevozov vsa dovoljenja oziroma dovolilnice, če so za ta prevoz zahtevane s predpisi Skupnosti, mednarodnimi sporazumi ali zakoni, veljavnimi v Republiki Sloveniji,
 • pri opravljanju linijskih prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu kopijo veljavnega voznega reda za linijo, na kateri takrat opravlja prevoz, oziroma možnost njegovega izpisa,
 • pri opravljanju stalnih izvenlinijskih prevozov dovoljenje lokalne skupnosti, potrjen cenik in obrazec za izvajanje stalnega izvenlinijskega prevoza, oziroma možnost njegovega izpisa,
 • pri opravljanju posebnega linijskega prevoza potnikov v primeru prevoza drugih vrst potnikov in v primeru prevozov, namenjenih isti skupini javnosti, kot linijski prevoz, dovoljenje organa JPP,
 • pri opravljanju prevoza na klic v primeru izvajanja in financiranja prevoza na klic s strani lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti, kopijo dovoljenja organa JPP,
 • vozila za opravljanje avtotaksi prevozov morajo imeti poleg opreme iz prejšnjega odstavka na vozilu na vidnem mestu pritrjeno oznako s podatki o prevozniki in številko licence.

Kaj mora imeti voznik v vozilu glede spoštovanja obveznih časov vožnje, počitkov in odmorov pri prevozu potnikov?

Pri nadzoru mora voznik predložiti uradni osebi:

 1. V primeru uporabe analognega tahografa:
  • tahografske vložke za tekoči dan in tiste, ki jih je voznik uporabljal v predhodnih 28 dneh,
  • voznikovo kartico, če jo ima in
  • vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem tednu in v predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata Uredba (ES) št. 165/2014 in Uredba (ES) št. 561/2006
 2. V primeru uporabe digitalnega tahografa:
  • voznikovo kartico, katere imetnik je,
  • vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem tednu in v predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata Uredba (ES) št. 165/2014 in Uredba (ES) št. 561/2006,
  • tahografske vložke za tekoči dan in tiste, ki jih je voznik uporabljal v predhodnih 28 dneh, v katerem je vozil vozilo z vgrajenim analognim tahografom,
  • izpis šest oblik izpisov (izpis voznikovih dejavnosti iz kartice, iz enote v vozilu, napake in dogodki iz kartice in vozila, izpis tehničnih podatkov in prekoračenj hitrosti).
NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH