Podjetje je lastnik plovila

Lastniki plovil (rezidenti Slovenije) so zavezanci za davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil, če so njihova plovila daljša od 5 metrov, ne glede na to, ali so plovila registrirana v Sloveniji ali v tujini. V primeru lizinga je lahko zavezanec tudi uporabnik plovila. Nerezidenti - tujci so zavezanci za oba davka, če so njihova plovila vpisana v našo evidenco plovil.

Evidenca plovil

Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco plovil pri Upravi za pomorstvo, pa v tej evidenci ni vpisano, mora zavezanec pristojnemu finančnemu uradu sporočiti podatke, ki se vodijo v davčni evidenci v roku 30 dni po nabavi plovila. To stori na obrazcu, na katerem se sporočajo tudi morebitne spremembe.

Ali ste v evidenci že vpisani?

Prijave ne vložijo rezidenti Slovenije – lastniki plovil, ki so že vpisana v evidenci plovil pri Upravi za pomorstvo (natančneje luški kapitaniji Koper, Izola in Piran) ali pristojni Upravni enoti za plovila namenjena plovbi po celinskih vodah. Podatke bo iz navedenih evidenc pridobil davčni organ po uradni dolžnosti.

Odmera in plačilo davka

Finančni urad najpozneje do 28. februarja tekočega leta odmeri davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil za koledarsko leto po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz davčne evidence na dan 1. januarja tekočega leta.

Primer izračuna

Davčna obveznost se ugotovi na naslednji način:

višina letne obveznosti davka na vodna plovila = splošni del obveznosti + (obveznost za vsak meter x dolžina plovila) + (obveznost za vsak kilovat x moč pogona v kilovatih), pri čemer se upoštevajo zneski iz naslednje tabele:

Razred dolžine plovila
(v metrih)
Splošni del obveznosti za plovilo
(v EUR)
Obveznost za vsak meter plovila
(v EUR)
Obveznosti za vsak kilovat moči pogona
(v EUR)
NadDo
5810,02,50,5
81215,03,01,0
12 20,03,52,0

Višina letne obveznosti dodatnega davka od plovil se ugotovi na enak način kot za davek na vodna plovila, pri čemer se za določitev davčne obveznosti upoštevajo zneski iz naslednje tabele:

Razred dolžine plovila
(v metrih)
Splošni del obveznosti za plovilo
(v EUR)
Obveznost za vsak meter plovila
(v EUR)
Obveznosti za vsak kilovat moči pogona
(v EUR)
NadDo
582,00,50,1
81210,02,01,0
12 20,03,52,0


Odmerjena davka mora zavezanec plačati v tridesetih dneh po vročitvi odločbe.

Davek na vodna plovila je prihodek občine in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19 DŠ9500.

Dodatni davek od plovil se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ9300.

Znižanje davčne obveznosti

Davčna obveznost pri posameznem davku se znižuje glede na življenjsko dobo plovila, tako da se za vsako dopolnjeno leto starosti plovila zniža za 5 %, vendar preostanek davčne obveznosti ne sme biti nižji od 50 % davčne obveznosti za novo plovilo.

Ali ste vedeli?

Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil se ne plačata za plovila, ki so krajša od 5 metrov ter za plovila, ki so potrebna samo za opravljanje registrirane dejavnosti.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH