Nakup novih prevoznih sredstev iz drugih držav članic EU

Nakup novega prevoznega sredstva v drugi državi članici EU

Pridobitev novih prevoznih sredstev, ki jo opravi katera koli oseba na ozemlju Slovenije, je predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) in davkom na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV).

DDV

Za novo prevozno sredstvo štejejo motorna vozila, ki so povsem nova iz tovarne ali so bila dobavljena pred potekom šestih mesecev po datumu, ko so bila dana prvič v uporabo ali če z njimi ni bilo prevoženih več kot 6.000 kilometrov.

1. Pridobitev novega prevoznega sredstva, ki je namenjeno nadaljnji prodaji

Zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi novo prevozno sredstvo iz drugih držav članic EU zaradi nadaljnje prodaje, obračuna DDV v skladu s splošno ureditvijo in izkaže DDV v obračunu DDV (za obdobje, v katerem je bilo prevozno sredstvo pridobljeno). Prevozna sredstva so obdavčena z 22 % stopnjo DDV. Osnovo za DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV).

2. Pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji

Oseba, ki je identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ninamenjeno nadaljnji prodaji, v 15 dneh od pridobitve motornega vozila prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki. DDV, obračunan od pridobitve novega prevoznega sredstva po splošni, 22-odstotni stopnji, izkaže v obračunu DDV. Osnovo za DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV). Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se prevozno sredstvo, pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, mora to pridobitev prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve. Pridobitev novega prevoznega sredstva prijavi na obrazcu DDV-PPS. Tovrstni obrazec se predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki (z digitalnim potrdilom ali s prijavo z uporabniškim imenom in geslom. Več o tem je dostopno na naslednji povezavi.

DMV

Davčni zavezanec, proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice EU motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES homologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, obračuna davčno obveznost DMV za koledarski mesec v obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu v elektronski obliki preko sistema eDavki do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun davka na motorno vozilo.

Če ne gre za vozila iz prejšnjega odstavka, DMV odmeri davčni organ na podlagi napovedi. Napoved za odmero DMV vloži davčni zavezanec najpozneje v 15 dneh od dneva nastanka obveznosti za obračun davka. K napovedi priloži:

  • račun o nakupu motornega vozila, iz katerega je razviden datum pridobitve,
  • kupoprodajno pogodbo,
  • prometno dovoljenje (druge države članice) itd.

Davčni organ izda odločbo o odmeri DMV. Na eDavkih je na Vpogled v podatke o plačanem DMV (Davek na motorna vozila) dostopna evidenca motornih vozil, kjer se preverja, ali je bil za konkretno vozilo davek plačan ali ne oz. ali je bila uveljavljena oprostitev plačila DMV. Šele nato se lahko izvede postopek registracije motornega vozila.

Organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Pri izračunu višine DMV je na voljo program za izračun davčne obveznosti za motorna vozila, pridobljena od vključno 1. 1. 2021 dalje.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH