POMEMBNO OBVESTILO Finančna uprava na portalu eDavki menja strežniški certifikat!

Nakup novih prevoznih sredstev iz drugih držav članic EU

Pridobitev novih prevoznih sredstev, ki jo opravi katera koli oseba na ozemlju Slovenije, je predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) in davkom na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV).

Pridobitev novega prevoznega sredstva, ki je namenjeno nadaljnji prodaji

Zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi novo prevozno sredstvo iz drugih držav članic EU zaradi nadaljnje prodaje, obračuna DDV v skladu s splošno ureditvijo in izkaže DDV v obračunu DDV (za obdobje, v katerem je bilo prevozno sredstvo pridobljeno). Prevozna sredstva so obdavčena z 22 % stopnjo DDV. Osnovo za DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV).

Davčni zavezanec, proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice EU motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES homologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, obračuna davčno obveznost DMV za koledarski mesec v obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu v elektronski obliki preko sistema eDavki do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun. Če za tako motorno vozilo ni bilo izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, odmeri DMV davčni organ na podlagi napovedi.

Davčni zavezanec mora za namene DMV v svojih evidencah zagotoviti podatke o znamki motornega vozila, tipu in modelu vozila, identifikacijski številki (št. šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta Euro, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, datumu pridobitve, vrednosti, davčni osnovi, stopnji davka in znesku obračunanega davka ter o stopnji dodatnega davka in znesku obračunanega dodatnega davka.

Pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji

Oseba, ki je identificirana v roku 15 dni od prijave davčnemu organu za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ninamenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki. Obračunan DDV po 22 % stopnji izkaže v obračunu DDV. Osnovo za DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV). Brez predložitve obrazca DDV-PPS se prevozno sredstvo ne sme registrirati.

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, mora to pridobitev prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve na obrazcu DDV-PPS, in sicer elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Fizične osebe lahko predložijo obrazec DDV-PPS prek sistema eDavki s prijavo z uporabniškim imenom in geslom. DDV odmeri davčni organ. Brez dokazila o plačilu DDV se prevozno sredstvo, pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

DMV v tem primeru odmeri davčni organ na podlagi napovedi. Napoved za odmero DMV vloži davčni zavezanec najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila. K napovedi priloži:

  • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
  • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji v Sloveniji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
  • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Stopnje DMV so objavljene v dokumentu Davek na motorna vozila.

Pri izračunu višine DMV je na voljo program (samo za vozila po 1. 3. 2010). Ko zavezanec oddaja napoved za odmero davka na motorna vozila lahko preveri, za katera vozila je bil plačan DMV in ali je bila uveljavljena oprostitev plačila DMV z vpogledom v elektronsko evidenco motornih vozil (podatki so na voljo od dne 30. 12. 2009 naprej).

Ne glede na namen nakupa novega prevoznega sredstva se odmeri tudi morebitni dodatni DMV. Stopnje dodatnega DMV so objavljene v dokumentu Davek na motorna vozila.

Davčni organ izda odločbo o odmeri DMV. Davek od prometa novih motornih vozil se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-33006.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH