Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Trdi BREXIT

 

Opis

Trdi brexit po koncu prehodnega obdobja ni izključen. Do njega bi prišlo, če EU in Združeno kraljestvo do konca prehodnega obdobja ne bosta sklenila novega sporazuma trgovini in prihodnjih odnosih. V primeru takega neurejenega izstopa bi veljala pravila, kot so opisana po vsebinskih področjih v nadaljevanju.

Področje carine

Vpliv izstopa ZK iz EU na carinsko področje

Na spletni strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo so objavljene informacije za gospodarske subjekte, s katerimi jih želi Evropska Komisija opozoriti vpliv izstopa ZK iz EU na področje carin, posrednih davkov ter prepovedi in omejitev.

Carine in posredno obdavčevanje

Ko bo ZK zapustila EU, bo postala tretja država. Zato se od trenutka izstopa pravila EU na področju carine in posrednega obdavčevanja za ZK ne bodo več uporabljale. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK ali izneseno iz carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih carinskih dajatev. Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja za carinske poenostavitve, ki jih izdajo carinski organi ZK, ne bodo več veljavna na carinskem območju EU. Pri uvozu blaga iz ZK, se bo v skladu z Direktivo o DDV obračunal DDV, medtem ko bo DDV pri izvozu iz EU oproščen.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju carinskih postopkov.

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju izvoza.

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju carinskega dolga in carinske tarife.

Sporočilo za gospodarske subjekte

S sporočilom je FURS obvestil gospodarske subjekte s potrebnimi informacijami za pripravo na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT (FURS).

Predstavitev francoske carinske službe

S predstavitvijo o vplivu izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT na carinske postopke med Francijo (oziroma EU) in Združenim kraljestvom, se želi pripraviti gospodarske subjekte na nove zahteve ob prečkanju meje med Francijo (oziroma EU) in Združenim kraljestvom.

Začasni carinski režim v Združenem Kraljestvu (ZK) v primeru izstopa ZK iz EU brez dogovora

Ko bo ZK zapustila EU, bo postala tretja država. Blago, vneseno na carinsko območje ZK iz EU bo predmet carinskih dajatev. ZK je na svoji spletni strani objavila začasni carinski režim (carinske stopnje za EU proizvode uvožene v ZK) v primeru izstopa ZK iz EU brez dogovora.

V primeru izstopa ZK iz EU brez dogovora se bodo pri uvozu v ZK plačevale različne stopnje carinskih dajatev za blago iz EU in za blago iz ostalega sveta. Začasne carinske stopnje in kvote bodo v veljavi 12 mesecev, potem bo vlada po posvetovanju z gospodarstvom uvedla trajni carinski režim.

Seznam blaga, za katerega bodo v veljavi začasne carinske stopnje in kvote, je objavljen na vladni strani ZK.

Za EU blago, ki ni zajeto v seznamu, velja carinska stopnja 0 %. V sklopu začasnega carinskega režima bo 88 % celotnega uvoza v ZK prostega carinskih dajatev.

Sproščanje v prost promet po postopkih 42 in 63

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na izvajanje postopkov 42 in 63. Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU ne bosta več mogoča postopka 42 in 63 za blago namenjeno v Združeno Kraljestvo. Združeno Kraljestvo bo postalo tretja država, zato dobava blaga po postopkih 42 in 63 v Združeno Kraljestvo kot namembno državo ne bo več mogoča. Davčni zavezanci iz Združenega Kraljestva ne bodo več mogli nastopati kot končni prejemniki, ki se v polje 44 deklaracije navedejo pod šifro Y041.

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na uvoznike iz Združenega Kraljestva, ki uvažajo blago v Sloveniji po postopkih 42 in 63. Kot uvozniki iz druge države članice so za odobritev postopka 42 med drugim lahko imeli slovensko identifikacijsko številko za DDV ali pa so imenovali davčnega zastopnika za postopek 42. Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU bodo uvozniki iz Združenega Kraljestva postali uvozniki iz tretjih držav. Za uvoznike iz tretjih držav se za odobritev postopkov 42 oz. 63 zahteva, da:

  • imajo slovensko identifikacijsko številko za DDV in
  • v Sloveniji imenujejo davčnega zastopnika.

Poudarili bi tudi, da gre v tem primeru za novo davčno zastopanje in da imenovanje davčnega zastopnika za davčnega zavezanca iz tretje države, ni enako morebitnemu obstoječemu davčnemu zastopanju za postopek 42 za davčnega zavezanca iz druge države članice. Davčna zastopanja za postopek 42, ki so bila odobrena uvoznikom iz Združenega Kraljestva, tako po izstopu Združenega Kraljestva iz EU ne bodo več veljavna.

Prepovedi in omejitve

Različna področja Evropske zakonodaje za nekatere vrste blaga predvidevajo, da njihov uvoz iz tretjih držav v EU oziroma izvoz iz EU v tretje države, odobri oziroma dovoli pristojni organ države članice EU. V večini primerov taka odobritev ni potrebna za pošiljke znotraj EU, saj je nadzor nad kontrolo ustreznosti blaga praviloma del carinske kontrole v EU.

Z izstopom ZK iz EU bo potrebna odobritev oziroma dovoljenje tudi za blago pri uvozu iz ZK v EU oziroma pri izstopu iz EU v ZK. Od tega dne tudi ne bodo več veljavna dovoljenja oziroma odobritve, ki so jih izdali organi ZK na podlagi Evropske zakonodaje.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Intelektualna lastnina

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na področje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine.

Z zahtevo za carinsko ukrepanje na ravni Unije, lahko imetnik pravice z eno zahtevo zaprosi, da carinske administracije več držav članic izvajajo poostren nadzor nad blagom, ki bi lahko kršilo njegove pravice intelektualne lastnine.
Z izstopom ZK iz EU se Uredba št. 605/2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov ne bo več uporabljala v ZK. 

  • Odločbe o zahtevah za carinsko ukrepanje na ravni Unije, ki so bile izdane v kateri od DČ razen ZK, bodo veljale naprej, vendar se ne bodo izvajale v ZK.
  • Odločbe o zahtevah na ravni Unije, ki so bile izdane v ZK, pa z dnem izstopa ZK iz UE prenehajo veljati. To pomeni, da morajo imetniki pravic, ki imajo trenutno veljavne odločbe, izdane s strani carinskih organov ZK, pred dnem izstopa ZK iz EU vložiti novo zahtevo v kateri koli drugi državi članici.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Ribiški proizvodi

Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU bo Združeno Kraljestvo postalo tretja država. Za tretje države velja, da je pri vnosu ribiških proizvodov, ki izvirajo iz morskega ribolova, na ozemlje EU potrebno predložiti dokumentacijo iz sistema potrdil o ulovu, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1005/2008. Podrobnejše informacije, katera dokumentacija mora biti predložena pri vnosu, izvozu in ponovnem izvozu iz/v tretje države, najdete na naši spletni strani Ribiški proizvodi.

Izvoz blaga z dvojno rabo

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na področje izvoza blaga z dvojno rabo. Blago z dvojno rabo je blago, programska oprema in tehnologija, ki se lahko uporablja za civilne in vojaške namene. EU nadzoruje izvoz, tranzit in posredovanje blaga z dvojno rabo, kar prispeva k mednarodnemu miru in varnosti ter preprečuje širjenje orožja za množično uničevanje (WMD).

Skupna izvozna dovoljenja Unije (EUGEA) dovoljujejo izvoz blaga z dvojno rabo v določene namembne kraje pod določenimi pogoji. Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU se bi pri izvoz blaga z dvojno rabo iz EU v Združeno kraljestvo zahtevalo izvozno dovoljenje. Z namenom olajšanja pretoka nadzorovanega blaga se zato predvideva sprejem Uredbe za dodajanje Združenega kraljestva na seznam držav, za katere velja splošno dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo v celotni EU.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije (DG TRADE) in Uredbi (EU) 2019/496 EP in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo.

Preferencialno poreklo blaga

Združeno kraljestvo bo z dnem izstopa iz EU postalo »tretja država«. Od datuma izstopa dalje se za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini, ki jih je EU sklenila s posameznimi državami oziroma skupinami držav kot tudi ne avtonomni režimi, ki jih je EU sprejela enostransko. Materiali (blago) s poreklom iz Združenega kraljestva se bodo z dnem izstopa iz EU šteli kot materiali brez porekla, prav tako s temi materiali ne bo več možna kumulacija, kar pomeni, da bodo morala biti za pridobitev preferencialnega porekla izpolnjena pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav ali predelav.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Tranzitni postopek

Združeno kraljestvo je izrazilo željo, da pristopi h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku kot ločena pogodbenica. V skladu s tem je bilo povabljeno, naj kot tretja država pristopi h Konvenciji. Združeno kraljestvo je bilo hkrati povabljeno, naj pristopi h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini. Pristop h konvencijama velja od datuma, ko ni več država članica Evropske unije, ali od datuma, ko bi se prenehala uporabljati prehodna ureditev med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Gibanje blaga z Združenim kraljestvom se bo olajšalo s skupnim tranzitnim postopkom za prevoze blaga med Združenim kraljestvom ter Evropsko unijo in ostalimi pogodbenicami Konvencije o skupnem tranzitnem postopku.

Sklep št. 1/2018 Skupnega odbora EU-CTC objavljen v Uradnem listu EU L317.

Za izvedbo skupnega tranzitnega postopka med EU in Združenim kraljestvom po datumu, od katerega začne učinkovati pristop Združenega kraljestva kot ločene pogodbenice, se zahteva predložitev zavarovanja, ki je veljavno tudi v Združenem kraljestvu. Pri obstoječih splošnih zavarovanjih je zato predhodno potrebno dopolniti instrument zavarovanja (npr. izjavo poroka), tako da se Združeno kraljestvo izbriše kot država članica Unije in doda kot država skupnega tranzita

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju tranzita.

Področje trošarine

Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU bo Združeno Kraljestvo postalo tretja država, zato se trošarinsko blago, ki se bo gibalo med carinskim območjem EU in Združenim kraljestvom, od datuma izstopa Združenega kraljestva dalje ne bo več obravnavalo kot gibanje med državami članicami, na način režima odloga plačila trošarine z uporabo računalniško podprtega sistema (EMCS) oziroma kot gibanje s plačano trošarino med državami članicami. Za gibanje trošarinskega blaga iz območja EU v Združeno kraljestvo se bodo uporabljale izvozne carinske formalnosti. Nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov bo potekal od odpremnega trošarinskega skladišča do urada izstopa iz območja EU. Pošiljke trošarinskega blaga, ki bodo poslane iz Združenega kraljestva na območje EU se bodo obravnavale kot uvoz blaga iz tretjih držav. Zanje bo nastala obveznost plačila trošarine ob uvozu, razen, če jih bo od kraja uvoza v režimu odloga plačila trošarine poslal pooblaščeni pošiljatelj, osebi, ki ima dovoljenje za prejem trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine na območju EU.

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju trošarin.

Gibanja trošarinskega blaga med Slovenijo in Združenim Kraljestvom, ki bodo v času izstopa ostala nedokončana, se bodo zaključevala v skladu s smernicami Komisije za področje trošarin. V času izstopa Združenega Kraljestva predlagamo gospodarskim subjektom, ki prejemajo trošarinske izdelke iz Združenega Kraljestva, da obveznosti v zvezi z zaključevanjem odprtih gibanj izvedejo čimprej po prejemu pošiljke, pošiljateljem, ki odpremljajo trošarinske izdelke v Združeno Kraljestvo pa predlagamo, da si zagotovijo potrditev prejema pošiljke v namembnem kraju (elektronska potrditev v EMCS, nadomestno poročilo o prejemu, potrditev poenostavljenega trošarinskega dokumenta ali drug dokument, ki dokazuje, da je pošiljka prispela v namembni kraj).

Področje DDV

Obdavčitev z DDV dobav blaga in storitev

Z izstopom ZK  iz EU se za čezmejne dobave in gibanje blaga ter ureditve prodaje blaga na daljavo med davčnimi zavezanci iz držav članic EU in ZK, ki bo postala tretja država, ne bodo več uporabljala pravila, ki veljajo za obdavčitev z DDV med državami članicami EU. Blago bo podvrženo carinskemu nadzoru, saj bodo zanj veljala pravila za uvoz in izvoz. Priporočamo, da se davčni zavezanci seznanijo s formalnostmi in obveznostmi v carinskih postopkih. Na določitev kraja opravljanja storitev in s tem kraja obdavčitve z DDV bo po izstopu vplivalo več različnih dejavnikov (npr. narava storitve, prejemnik storitve, kraj opravljanja storitve…), zato se davčnim zavezancem priporoča, da si zagotovijo vse potrebne dokaze o opravljenih oz. prejetih storitvah.

Mini VEM

Za davčne zavezance, ki so identificirani v mini VEM ureditev (MOSS) v eni od držav članic in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve končnim potrošnikom v ZK, velja do dneva izstopa obveznost izpolnitve davčnih obveznosti iz naslova DDV na običajen način. Davčni zavezanci, ki so identificirani v ureditev mini VEM v ZK in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve končnim potrošnikom v eno od držav članic EU, z dnem izstopa ZK iz EU ne morejo ostati identificirani v ureditev mini VEM v ZK, zato se jim predlaga, da se čimprej identificirajo v ureditev mini VEM v eni od držav članic EU.

Vračilo DDV

Davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji, ki zahtevajo vračilo DDV v ZK, se priporoča, da oddajo zahtevek za vračilo za obdobje leta 2018 čimprej, najkasneje do 29. 3. 2019. Popravki že vloženih zahtevkov po 29. 3. 2019 ne bodo več mogoči, ampak bo moral davčni zavezanec informacijo o popravku sporočiti direktno v ZK. Vložitev zahtevkov za obdobje od 1. 1. do 29. 3. 2019 bo predvidoma potekalo po pravilih ZK, ki veljajo za davčne zavezance iz tretjih držav. Davčni zavezanci iz ZK, ki bodo po datumu izstopa želeli uveljavljati vračilo DDV v Sloveniji, bodo lahko vložili zahtevek za vračilo po pravilih, ki veljajo za davčne zavezance iz tretjih držav.

Imenovanje davčnega zastopnika za DZ s sedežem v Združenem kraljestvu

Z izstopom ZK iz EU bo ZK postala tretja država, kar pomeni da bodo za davčne zavezance s sedežem v ZK začela veljati pravila za tretje države, med drugim tudi za obvezno imenovanje davčnega zastopnika skladno z drugim odstavkom 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost in v povezavi s 4. členom Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost.

Vsi davčni zavezanci s sedežem v ZK, ki so že identificirani za namene DDV v Sloveniji, lahko še pred izstopom ZK iz Evropske unije imenujejo davčnega zastopnika, ki bo v imenu davčnega zavezanca, ki ima sedež v ZK, izpolnjeval obveznosti in uveljavljal pravice iz naslove DDV. Imenovani davčni zastopnik bo ostal veljaven tudi po dejanskem izstopu ZK iz Evropske unije.

Davčnega zastopnika se imenuje tako, da se prek eDavkov predloži nov obrazec DDV-P3, na katerem se izpolnijo vsi podatki, vključno z razdelkom III. Podatki o davčnem zastopniku.

Vsi davčni zavezanci s sedežem v ZK, ki pa še niso identificirani za namene DDV v Sloveniji in se bodo po izstopu želeli identificirati, bodo morali že pri oddaji zahtevka za pridobitev identifikacijske številke za DDV preko eDavkov imenovati davčnega zastopnika.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju DDV

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na DDV področju upravnega sodelovanje in izterjave

Rezervni načrt Komisije za Brexit brez dogovora

Sporočilo za javnost EN

EU Komisija je okrepila ozaveščanje podjetij EU o pripravljenosti na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT z obvestilom za javnost.

Podjetja si pri preverjanju svoje pripravljenosti lahko pomagajo s kontrolnim seznamom v petih korakih, ki vsebuje pregled potrebnih ukrepov in novim kontrolnim seznamom za preverjanje pripravljenosti podjetji na izstop ZK iz EU. Kampanja EU Komisija je namenjena ozaveščanju poslovne skupnosti EU, zlasti malih in srednjih podjetij.

Podjetja si pri pripravah na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT brez dogovora lahko pomagajo z naslednjimi smernicami:

Scenarij pri izstopu blaga (video)

V obliki videa so prikazani možni scenarij pri izstopu blaga iz Združenega kraljestva oziroma EU – 27, v primeru izstopa Združenega kraljestva brez dogovora: