Potrdila in razkritja

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca, Finančna uprava Republike Slovenije izdaja v skladu s 179. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Davčnemu zavezancu, ki za različne namene potrebuje potrdilo iz uradne evidence, se potrdilo izda na njegovo ustno ali pisno zahtevo (vlogo) praviloma istega dne, ko je potrdilo zahteval, oziroma najpozneje v 15 dneh, če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca, določeno drugače. Zahtevo za izdajo potrdila iz uradne evidence davčni zavezanec vloži pri pristojnem finančnem uradu.

Zahtevo za izdajo potrdila o podatkih iz uradne evidence lahko v imenu davčnega zavezanca vloži njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki pa se mora izkazati s pooblastilom.

Vloga je na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT) takse prosta.

Upravičenim tretjim osebam (pravnim in fizičnim) sme Finančna uprava Republike Slovenije pod zakonsko določenimi pogoji razkriti določene podatke o posameznem davčnem zavezancu. Posamezno razkritje lahko vsebuje podatke o enem ali več davčnih zavezancih. Posamezne podatke lahko finančni organ razkrije v primerih, pod pogoji in na način, kot je opredeljeno v 19. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Podrobneje je izdaja razkritij upravičenim (tretjim) osebam in opredelitev upravičenih oseb za razkritje podatkov opredeljena v 18. do 25. členu ZDavP-2.

Razkritje se upravičeni osebi izda na njeno pisno ali ustno zahtevo (vlogo). Zahtevo za izdajo razkritja upravičena oseba vloži pri pristojnem finančnem uradu ali na Generalnem finančnem uradu.

Finančni organ stroškov pošiljanja oziroma zagotavljanja podatkov upravičenim osebam v skladu z 29. členom ZDavP-2 ne zaračunava.

NI NOVIC

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

E-STORITVE - pripomočki in programi

MENI
SKRIJ
NA VRH