Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Plačevanje davkov in drugih dajatev

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom

Poenostavitev za družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce in popoldance. Za ostale sistem še pripravljamo.

Finančna uprava RS od maja 2019 omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da je zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa je cenejše, saj se na ta način zmanjšujejo stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

Vsak mesec morajo osebe z dejavnostjo plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta plača v trimesečnih obrokih). Mesečno to pomeni pet položnic oziroma 60 položnic na leto.

Doslej je Finančna uprava RS (FURS) omogočala združitev tistih plačil, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – IBAN. Osebe z dejavnostjo so tako morale mesečno plačevati trem različnim javnofinančnim blagajnam: (proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje). To pomeni, da so lahko mesečno namesto petih različnih položnic izpolnili le tri in si tako zmanjšali stroške provizije bank.

Kdo bo lahko plačeval prispevke z e-računom?

FURS bo plačevanje obveznosti na podlagi e-računa uvajal postopoma. Trenutno je rešitev na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. E-račun pa lahko uporabljajo tudi kmetje, prostovoljci in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic. Za ostale sistem še pripravljamo. Za omenjene kategorije zavezancev davčni organ že sedaj sestavlja predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost in jih do 10. v mesecu odlaga v njihove portale eDavkov.

V prihodnje bomo način poravnave davčnih obveznosti preko e-računov zagotovili tudi pravnim osebam. Na naši spletni strani bo objavljen seznam, katere vrste obveznosti je mogoče poravnati z e-računom.

Kako bo potekalo plačevanje z e-računom?

Zavezanec bo lahko še vedno uporabljal način plačevanja obveznosti, kot ga je do sedaj. Še vedno bo lahko s plačilnimi nalogi plačeval vsako obveznost posebej ali pa bo na enem plačilnem nalogu združil tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno.

Lahko pa se bo odločil za poenostavitev plačevanja. V tem primeru se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771. V prijavi se za »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki prijavo oddaja. Z oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To bo zavezanec storil le enkrat, saj bo prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki.

E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa bo lahko do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem neposredno poravnal znesek obveznosti.

Katere vse obveznosti bo lahko zavezanec plačal na enem e-računu?

Zavezanec bo lahko vsak mesec na enem e-računu plačal vse štiri prispevke za socialno varnost:

 • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevke za zdravstveno zavarovanje,
 • prispevke za starševsko varstvo,
 • prispevke za primer brezposelnosti.

Način poravnavanja obveznosti različnih blagajn

E-račun je pripravljen na podlagi mesečnega obračuna prispevkov in vključuje informacijo, koliko prispevkov pripada posamezni blagajni. S prejetim plačilom na podlagi e-računa se rednim plačnikom tako poravnajo prispevki, ki so navedeni na e-računu.

Če plačilo ne zadostuje za plačilo vseh obveznosti, se posamezna vrsta prispevka poravna v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določeni na e-računu.

Če ima zavezanec v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz navedenih prispevkov, se tudi če plača z e-računom, najprej poravnajo starejše obveznosti.

Kdaj v mesecu bo zavezanec prejel e-račun za prispevke za socialno varnost in do kdaj ga mora poravnati?

Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in plačilo te obveznosti. Roka se glede tega nista spreminjala. Omenjene obračune je treba preko eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. E-račun bo tako izdan po predložitvi obračuna. Naj spomnimo, da morajo zavezanci akontacijo dohodnine poravnati do 10. mesecu.

Način obračunavanja davkov in prispevkov se ne spreminja

Sprememba se nanaša zgolj na plačevanje obveznosti. Način obračunavanja in poročanja o akontaciji dohodnine in prispevkih za socialno varnost ostaja takšen, kot je bil doslej, se pravi preko sistema eDavki in še vedno je v primeru neplačila obračun prispevkov za socialno varnost izvršilni naslov v postopkih izterjave. Ob tem kaže še enkrat poudariti, da davčni organ sestavlja predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost, zaradi česar zavezanci enostavneje izpolnjujejo svoje davčne obveznosti.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) je pristojna za pobiranje obveznih dajatev in izterjavo drugih denarnih nedavčnih obveznosti (v nadaljevanju: obvezne dajatve), ki so prihodek proračuna države, proračunov občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) in posredno proračuna Evropske unije.

Zavezanci plačujejo obvezne dajatve v skladu s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na račune, ki so odprti pri Banki Slovenije. Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih obveznih dajatev je FURS, vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) prehodne davčne in prehodne carinske podračune po posameznih prejemnikih. Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo več prejemnikom, vodi UJP zbirne prehodne podračune. S prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.

Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste obvezne dajatve in nadzornika morata biti pri plačilu obvezne dajatve na plačilnem nalogu navedena aktiven podračun JFP skupine A, ki je objavljen v Registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES, in referenca prejemnika.

Pri plačevanju dajatev FURS-u je namen plačila mogoče izraziti z izbiro predpisanega računa in ene od možnih referenc:

 1. referenco na izbrano dajatev,
 2. referenco na več vrst dajatev,
 3. referenco na izvršilni naslov.

Pri plačilu točno določene dajatve, je potrebno za vsako vrsto dajatve izpolniti samostojen plačilni nalog z referenco na izbrano dajatev v obliki SI 19 DŠ-XXXXX. Oznake dajatev so objavljene v podrobnejših opisih.

Pri prostovoljnem plačilu (pred uvedbo izvršbe) obveznih dajatvah zavezanci z referenco na plačilnem nalogu določijo vrsto dajatve ali pa izberejo način plačila s katerim poravnajo več vrst dajatev, in sicer tako da, združijo obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma istemu IBAN računu:

PDP – proračun države

SI56 01100-8881000030

referenca SI19 DŠ-99996

PDP – ZPIZ

SI56 01100-8882000003

referenca SI19 DŠ-99996

PDP – ZZZS

SI56 01100-8883000073

referenca SI19 DŠ-99996

212 PDP – občine

SI56 01EZR-888OBČ00kk

referenca SI19 DŠ-99996

Dajatve, ki pripadajo različnim javnofinančnim blagajnam in so določene z istim izvršilnim naslov, kar pomeni, da tudi zapadejo v plačilo istočasno, se lahko plačajo tudi na podlagi e-računa, ki ga izda FURS. FURS izdaja e-račun za obračune davka, ki so objavljeni na seznamu vrst obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun. Za ta način plačevanja dajatev mora zavezanec v svoji spletni banki oddati prijavo na prejem e-računa. FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771. V prijavi se za »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki prijavo oddaja. Z oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnim pogoji plačevanja dajatev z e-računom«. Prijava velja do odjave ali do zaprtja transakcijskega računa zavezanca za katerega je oddal prijavo. FURS izda e-račun na podlagi obračuna davka, ki ga predloži zavezanec. S plačilom izvršenim z referenco določeno z e-računom se poravnajo dajatve, ki so navedene na e-računu, in sicer po vrstnem redu prej dospele posamezne vrste dajatve. Če plačilo ne zadostuje za poplačilo vseh dajatev določenih na e-računu se posamezna dajatev poravna v sorazmernem deležu in sicer po vrstnem redu prej dospele obveznosti posamezne vrste dajatve.

Preverite lahko datume zapadlosti za naslednje davčne obveznosti oziroma dajatve:

 • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (samo za fizične osebe)
 • davek od premoženja
 • dohodnina od dobička iz kapitala
 • dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
 • dohodnina od obresti na denarne depozite
 • davek od dobička od odsvojitve IFI

Preverite odpremo vaše odločbe PREVERITE