Insolvenčni postopki in drugi načini prenehanja pravne osebe

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Pravne oziroma fizične osebe, ki imajo težave s plačilno sposobnostjo, so insolventne. Insolventnost pomeni predvsem, da dolžnik v določenem obdobju ni sposoben poravnati svojih zapadlih obveznosti oziroma, da postane prezadolžen (dolgovi presegajo vrednost celotnega premoženja). Ko nastopi tak položaj, mora subjekt izvesti določene aktivnosti, ki jih ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP).

Postopki zaradi insolventnosti so:

  • postopek prisilne poravnave,
  • stečajni postopek nad pravno osebo,
  • postopek osebnega stečaja,
  • postopek stečaja zapuščine.

Položaj Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) kot upnika je v teh postopkih načeloma izenačen s položajem ostalih upnikov. Kljub temu pa nekatere določbe ZFPPIPP specifično urejajo položaj obveznosti iz naslova javnih obveznih dajatev in položaj upravnih organov kot upnikov v insolvenčnih postopkih.

Način uveljavljanja in spremljanja terjatev Republike Slovenije v insolvenčnih postopkih ureja Pravilnik o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljevanju: Pravilnik).

FURS je v teh postopkih nosilec vseh terjatev, ki ustrezajo definiciji davka. Izjemo predstavljajo obvezni prispevki za zdravstveno zavarovanje, obvezni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V primeru navedenih terjatev FURS nastopa le kot skrbnik, kar pomeni, da morajo terjatve iz tega naslova v insolvenčnih postopkih uveljavljati Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno varstvo oziroma občine kot nosilci teh terjatev sami. 

MENI
SKRIJ
NA VRH