| Letna odmera dohodnine

Objavljen je nov obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don) z dodanim drugim delom, kamor se po novem lahko v drugi del obrazca vpisuje namenitev dela dohodnine za donacije šolskemu skladu oziroma skladu vrtca.

Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni do 1% odmerjene dohodnine

  • posameznemu upravičencu (po ZDoh-2) lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine in
  • posameznemu šolskemu skladu (po ZOFVI) lahko nameni največ 0,3% odmerjene dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, 

 Seštevek odstotkov namenitve upravičencem in skladom skupaj ne sme preseči enega odstotka.