| Poreklo blaga

Na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/114 je 1. 1. 2022 izgubila status države upravičenke do splošnega režima GSP Armenija. Po 1. 1. 2022 zato ostaja samo še 66 držav upravičenk do GSP.

Na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/114, z dne 25. septembra 2020, o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Armenijo in Vietnamom je 1. 1. 2022 izgubila status države upravičenke do splošnega režima GSP Armenija (Vietnam bo izgubil status države upravičenke do splošnega režima GSP 1. 1. 2023). Po 1. 1. 2022 zato ostaja samo še 66 držav upravičenk do GSP.

Armenija po 1. 1. 2022 ni več upravičena do statusa države upravičenke do GSP na podlagi člena 4(1)(a) uredbe (EU) št. 978/2012, saj je Svetovna banka to državo v letih 2018, 2019 in 2020 uvrstila med države z višjim srednjim dohodkom. Ker je Armenija s 1. 1. 2022 prenehala biti država upravičenka do GSP, je 1. 1. 2022 v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) št. 978/2012 prav tako prenehala biti država upravičenka do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje (GSP+). Navedeno pomeni, da od 1. 1. 2022 dalje ob uvozu v EU iz Armenije ni več mogoče koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme splošnih tarifnih preferencialov oziroma da od navedenega datuma dalje odobritev tarifnih preferencialov ob uvozu v EU iz Armenije ni več mogoča.

Za vse države upravičenke do GSP je tudi že zaključeno prehodno obdobje, v katerem so lahko njihovi pristojni organi še izdajali potrdila o poreklu obrazec A. Glede na zadnji posodobljeni seznam, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije, pa zaenkrat ob uvozu v EU iz Srednjeafriške republike, Čada, Konga (demokratična republika), Džibutija, Somalije, Južnega Sudana in Sirije ni mogoče koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme splošnih tarifnih preferencialov, saj se sistem REX v teh državah še ni začel uporabljati, prehodno obdobje pa se je za posamezne navedene države že zaključilo.

Ob uvozu v EU iz Sirije se lahko odobrijo tarifni preferenciali na osnovi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Arabsko republiko Sirijo (Protokol št. 2 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja; Uradni list EU L 269, z dne 27. 9. 1978), medtem ko odobritev tarifnih preferencialov ob uvozu v EU iz Srednjeafriške republike, Čada, Konga (demokratična republika), Džibutija, Somalije in Južnega Sudana zaenkrat ni mogoča.